Belangrijkste veranderingen verslagjaar 2016

Home > Onderwerpen > Belangrijkste veranderingen verslagjaar 2016

Belangrijkste veranderingen verslagjaar 2016

Inhoud pagina: Belangrijkste veranderingen verslagjaar 2016

Link PRTR onder de drempel op Indexscherm e-MJV-applicatie

Op de indexpagina van het verslag in de e-MJV-applicatie vindt u nu een directe snelkoppeling naar de pagina PRTR onder drempel op de besloten website. Daar kunnen bedrijven aangeven dat de gehele inrichting in het huidige verslagjaar de PRTR-drempelwaarden van emissiejaarvrachten en afgevoerde afvaljaarvrachten niet heeft overschreden.

PRTR onder drempel ook beschikbaar voor concern-accounts

Tot dit jaar was het voor gebruikers met een concern-account (koepelaccount) voor meerdere verslagen in het e-MJV niet mogelijk op de besloten website voor de onderliggende inrichtingen aan te geven dat deze geheel onder de emissiedrempelwaarden waren gebleven. Dit is sinds dit jaar wel mogelijk.

Term ‘Bevoegd gezag’ in e-MJV en op de besloten website vervangen door ‘beoordelende instantie’

In het e-MJV gaat het om de instantie die de beoordeling uitvoert. Dit is steeds vaker niet het wettelijke bevoegd gezag, maar een uitvoerende dienst namens het bevoegd gezag. Daarom is in overleg met deze instanties besloten de term ‘bevoegd gezag’ in het geheel te vervangen door de term ‘beoordelende instantie’. In sommige gevallen is de vervangende term ‘beoordelaars’ gebruikt, waar de term ‘beoordelende instantie’ te lang is. Voorbeelden hiervan zijn de namen van de tabbladen ‘Beoordelaars’ en ‘Beoordelaars per module’ in de module Algemene gegevens. Ook op andere plaatsen in de database zal de term ‘bevoegd gezag’ worden vervangen. Dit zal stapsgewijs gebeuren.

Extra informatie-iconen (‘i-tjes’) bij bepaalde velden voor een toelichting op herkomst van gegevens

Vanwege onduidelijkheid bij gebruikers over de herkomst van cijfers is op verschillende plaatsen in de applicatie een informatie-icoon (‘i-tje’) toegevoegd. Dit is onder andere gedaan in de module MJA-monitoring, Opmerkingen en de submodule Watergebruik van de module Lokale Thema’s.

Accountbeheer (besloten website): helppagina toegevoegd

De betekenis van de statussen van de gebruikersaccounts in het e-MJV is niet voor alle gebruikers even duidelijk. Daarom is op de besloten website aan het onderdeel Accountbeheer, waar de statussen zichtbaar zijn, een helppagina met deze informatie toegevoegd.

Algemene gegevens: de velden voor contactpersoon en e-mailadres van de beoordelende instantie zijn niet meer invulbaar voor de gebruikers

Omdat de naam van de contactpersoon en het e-mailadres van de beoordelende instantie vaak niet goed worden opgegeven kunnen deze velden op verzoek van de beoordelende instanties niet meer worden ingevuld en gewijzigd door de gebruikers. Wanneer de gegevens ontbreken of niet juist zijn, wordt verzocht contact op te nemen met de e-MJV-helpdesk. De juiste gegevens kunnen dan worden opgenomen in het e MJV.

Lucht - energiedragers

De stookwaarden en emissiefactoren van afval en overige bitumineuze steenkool zijn gewijzigd.

Lucht - emissiepunten

  • De emissiepunten die voor 15 december 2016 als vervallen emissiepunten bij de helpdesk zijn gemeld zijn niet meer zichtbaar.
  • De in te vullen temperatuur bij de berekening van de warmte-inhoud van emissiepunten mag niet lager zijn dan 12 graden celcius. Een lagere temperatuur zorgt namelijk voor een negatieve waarde voor de warmte-inhoud.
  • De standaardhoogte van het generiek emissiepunt 'Divers, overig, diffuus' is aangepast naar 5 meter. Gebleken is dat voor de GCN-modellering de hoogte systematisch op 5 meter wordt gezet.
  • Er verschijnt een waarschuwing wanneer het generieke emissiepunt wordt gebruikt bij een emissiejaarvracht van NOx en fijn stof (PM10) boven de emissiedrempelwaarde. Deze waarschuwing is bedoeld te ontmoedigen dat grote niet-diffuse emissies van NOx en fijn stof (PM10) worden gekoppeld aan het generieke emissiepunt.

Afval: informatie-icoon (‘i-tje’) toegevoegd aan veld ‘Afvalscheidingsinstallatie’

Na het toevoegen van het vervangende veld Afvalscheiding (Nuttige toepassing) is bij verschillende gebruikers onduidelijkheid ontstaan. Het veld Afvalscheidingsinstallatie kan niet meer worden ingevuld en is sinds vorig verslagjaar vervangen door het veld Afvalscheiding (Nuttige toepassing). Dit wordt via het i-tje aan de gebruiker kenbaar gemaakt.

MJA-monitoring: submodule Energie - MJA en submodule WKK - MJA zijn verwijderd

De informatie in de submodules Energie - MJA (module Energie) en WWK - MJA is een kopie van de Energiemodule. In het verleden werd hier het energieverbruik van het referentiejaar ingevuld, dat nodig was voor de berekening van de EEI. Dat is niet meer relevant en bovendien wordt de EEI inmiddels anders berekend. Kortom, deze submodules zijn overbodig en daarom verwijderd.

MJA-monitoring: startjaar energieverbruik vervangt referentiejaar energieverbruik

Het energieverbruik voor het referentiejaar wordt voor toetreders niet meer gevraagd. Het referentiejaar is het eerste jaar vanaf 2005 waarvoor het energieverbruik bekend is. Het energiegebruik uit dit jaar is het eerste energieverbruik dat de bedrijven hebben ingevoerd, oftewel het energieverbruik van het eerste verslagjaar. Het referentiejaar heet daarom vanaf dit verslagjaar startjaar energieverbruik. In de MJA-basisgegevens worden nu ook de gegevens van dit startjaar getoond.

MJA-monitoring: submodule Voortgang EEP is verwijderd

Deze submodule is achterhaald en overbodig gebleken. De vragen waren te algemeen en bevatte gegevens die elders in de module MJA-monitoring of EEP-module specifieker worden opgegeven.

MJA-monitoring: vragen MJA Energiezorg nu wel verplicht

In het vorige verslagjaar was het onterrecht niet verplicht de submodule MJA Energiezorg in te vullen. Er werd in de applicatie niet gecontroleerd of de vragen waren ingevuld. Dit is aangepast in de nieuwe versie.

MJA-monitoring: specifieke KE- en DE-maatregelen worden automatisch gedupliceerd voor huidig verslagjaar

KE- en DE-energiebesparingsmaatregelen zijn voorafgaand aan het verslagjaar automatisch gedupliceerd. De gebruiker hoeft de maatregelen dus niet zelf meer te dupliceren of als aanvullende maatregelen toe te voegen wanneer deze al eerder zijn uitgevoerd. Indien een maatregel is gedupliceerd, dan is in de desbetreffende kolom een lichtgroen icoontje zichtbaar. Als de maatregelen niet zijn uitgevoerd, kan de gebruiker deze verwijderen.

EEP-module beschikbaar in verslagjaar 2016

Na het beschikbaar stellen van het verslagformulier voor verslagjaar 2016 zijn de ingevoerde gegevens van het EEP 2017-2020 beschikbaar in het huidige verslagjaar. Ook kan de EEP-module worden ingevuld, gewijzigd of aangevuld en (opnieuw) gepubliceerd in het huidige verslagjaar.

IPPC: indicatie EPRTR-bedrijf te wijzigen door beoordelende instantie

In de IPPC-applicatie kan de beoordelende instantie vanaf dit verslagjaar het vinkje E-PRTR-reikwijdte aan- of uitzetten.

Voor een compleet overzicht van alle wijzigingen per versie in het e-MJV, IPPC en de besloten website verwijzen wij u naar het onderdeel Wijzigingen per versie op de besloten website.

Inloggen applicatie

Hier kunt u direct aan de slag met het indienen of beoordelen van het e-MJV.

Inloggen besloten website

Hier kunt u de voortgang van het indienen en beoordelen bekijken.

Uw vraag aan de helpdesk

Telefonische helpdesk

De openingstijden zijn:

ma, di en do 9.00 - 12.00 uur

070 - 3 120 360

 

e-MJV