Bevoegd gezag

Home > Vraag en antwoord > Bevoegd gezag

Bevoegd gezag

Inhoud pagina: Bevoegd gezag

 Hoe kan ik in het zoekscherm in de applicatie zoeken op een deel van een bedrijfsnaam als dat niet het begin van de naam betreft?
U kunt een deel van de bedrijfsnaam, niet zijnde de beginletters, opzoeken door in het veld voor de bedrijfsnaam de zoekterm tussen %-tekens te plaatsen, bijvoorbeeld %afval% of %Nederland%. Op de lange termijn zal er een aanpassing in de applicatie worden doorgevoerd, zodat het plaatsen van deze tekens niet meer nodig zal zijn.

 Waarom is in de module ‘algemene gegevens' het waterschap nog ingevuld als bevoegd gezag, terwijl de indirecte lozingen zijn overgegaan naar Wm-bevoegd gezag en er geen sprake is van directe lozingen op binnenwateren?
Het is inderdaad mogelijk dat een bedrijf met alleen lozingen op een waterzuivering buiten inrichting in de module ‘algemene gegevens' nog steeds een waterschap als bevoegd gezag ziet staan. Dat bevoegd gezag heeft dan leesrechten gekregen, omdat het bedrijf nog in het beheergebied van het betreffende bevoegd gezag ligt (meestal een waterschap). In die rol kan men bovendien het Wabo-bevoegd gezag gemakkelijker adviseren over de betreffende rapportage omdat men directe inzage heeft in het verslag via het e-MJV. 

 Is een beoordelingsbrief nog nodig?

Nee. Na de elektronische beoordeling in het e-MJV stuurt een aantal bevoegde gezagen nog een beoordelingsbrief met al dan niet aanvullend commentaar. Deze informatie wordt niet meer verwerkt in het e-MJV. In dergelijke gevallen wordt uitgegaan van het digitale oordeel en de aanvullende beoordelingsbrieven worden terzijde gelegd. Wel wordt geadviseerd aanvullend commentaar zoveel mogelijk in het e-MJV op te nemen onder Opmerkingen.

 Is status ‘niet geaccepteerd' onomkeerbaar?
De status ‘niet geaccepteerd' betekent definitief afgekeurd en kan in principe ook niet meer worden omgezet naar een andere status.

Indien het bevoegd gezag het niet eens is met een module en in dialoog wil met een bedrijf of een verbeterde rapportage verlangt, dient de status ‘aanvulling gevraagd' te worden gekozen.

 Vervalt de coördinatie als een bedrijf de gegevens elektronisch indient?
Ja, de coördinatie vervalt door gebruik van het e-MJV. De coördinatie bij de beoordeling vindt via het systeem plaats. Alle validerende instanties kunnen zien wat het oordeel is van de overige validerende instanties. Het bedrijf ziet ook wat het oordeel van de verschillende bevoegde gezagen is.

Inloggen applicatie

Hier kunt u direct aan de slag met het indienen of beoordelen van het e-MJV.

Inloggen besloten website

Hier kunt u de voortgang van het indienen en beoordelen bekijken.

Uw vraag aan de helpdesk

Telefonische helpdesk

De openingstijden zijn:

ma, di en do 9.00 - 12.00 uur

070 - 3 120 360

 

e-MJV