Sinds kort is de nieuwe versie van de IPPC besloten website live. Hierin zijn de volgende, belangrijkste, wijzigingen doorgevoerd:

  • De EPRTR-categorie is toegevoegd. Het toevoegen of wijzigen hiervan per bedrijf is vooralsnog alleen mogelijk voor de beheerders van de IPPC-website. Wijzigingen kunnen door de bevoegde instanties via de bestaande knop 'Mutatieverzoek' per e-mail worden doorgegeven aan de helpdesk (industriële bedrijven) of aan RVO (E-PRTR veeteeltbedrijven).
  • Het veld Bevoegd gezag Wabo (wettelijk) is toegevoegd om  onderscheid te kunnen maken tussen de uitvoerende  Wabo-instantie, die verantwoordelijk is voor het beheren van de gegevens op de IPPC-website, en het wettelijk Wabo bevoegd gezag.
  • De rapportage (csv) van oude vergunningsgegevens is verwijderd, omdat de desbetreffende gegevens sterk verouderd waren en niet meer relevant zijn.
  • Het veld NACE (='Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes' = Statistische naamgeving van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap") is toegevoegd als vervanging van het veld SBI (= Standaard bedrijfsindeling). De NACE komt overeen met de SBI, maar de codering heeft een afwijkende schrijfwijze ten behoeve van de rapportage aan de EU Europese unie (Europese unie). Het veld kan alleen worden bewerkt en ingevuld door de beheerder van de IPPC-website.