Hier vindt u voor verslagjaar 2018 de belangrijkste veranderingen in de e-MJV-applicatie en op de besloten website van het e-MJV en IPPC.

Besloten website - verslagen in tabelvorm: verbetering performance, selectie en download csv’s Besloten website - verslagen in tabelvorm: MJA-csv's op basis van al eerder gegenereerde resultaattabellen Besloten website - gekoppelde bestanden: bijlagen per module weergeven Besloten website - MJA-/MEE-bedrijfsrapportage: toelichting onder ‘Genereer bedrijfsrapport’ verduidelijkt en aangevuld Besloten website - MJA- en MEE-monitoring/EEP: structuur csv’s aangepast Formulierkeuzescherm: filteren op openstaande modules toegevoegd Gekoppelde bestanden per module weergeven op het tabblad Bijlagen Lucht en Energie algemeen: enkele stookwaarden en emissiefactoren in de energiedragerslijst aangepast Afval: horizontale scrolbalk toegevoegd aan lijst opgegeven afvalstoffen Water: modules elk verslagjaar aanbieden Water: sturende vragen drie watermodules verduidelijkt Water: verplichte verklaring bij opgave van 0-vrachten Energie algemeen: filter op afwijkende MEE primaire energiefactor elektriciteit Addendum MEE-monitoring: nieuwe module! Addendum MEE-monitoring: energiebesparingsmaatregelen niet meer in EEP en MJA- en MEE-monitoring MJA- en MEE-monitoring - Algemene gegevens: berekening referentie-energieverbruik voor MEE-bedrijven gewijzigd; twee nieuwe velden MJA- en MEE-monitoring - Energie (MEE): WKK-effect aangepast MJA- en MEE-monitoring - Prestatiematen (MJA): specifiek energieverbruik altijd per prestatiemaat en afzonderlijke energiedrager MJA- en MEE-monitoring - Prestatiematen: keuze Primaire energie of andere energiedragers

Besloten website - verslagen in tabelvorm: verbetering performance, selectie en download csv’s

Er zijn op het scherm Verslagen in tabelvorm verbeteringen doorgevoerd in de afhankelijkheden tussen keuzelijsten (van zoekvelden) en de volgorde van selectie van gegevens. Hierdoor is de performance van het downloaden van csv’s sterk verbeterd. Daarnaast is de werkwijze voor gebruikers door deze wijzigingen verduidelijkt.

Besloten website - verslagen in tabelvorm: MJA-csv's op basis van al eerder gegenereerde resultaattabellen

Om de performance van het downloaden van MJA-csv’s te verbeteren worden deze vanaf dit jaar gemaakt met behulp van al eerdere aangemaakte resultaattabellen. De resultaattabellen worden hiervoor tweemaal per dag geautomatiseerd aangemaakt.

Besloten website - gekoppelde bestanden: bijlagen per module weergeven

Bij het zoeken naar gekoppelde bestanden op de besloten website kan vanaf dit jaar ook worden gezocht met behulp van de bedrijfscode en de module. Dit is mogelijk nadat het verslagjaar is gekozen.

Besloten website - MJA-/MEE-bedrijfsrapportage: toelichting onder ‘Genereer bedrijfsrapport’ verduidelijkt en aangevuld

Vanwege de uitbreiding met MEE-bedrijfsrapportages en afwijkende situaties voor verschillende sectoren is op de besloten website de toelichting bij het genereren van een bedrijfsrapport (onder de knop ‘Genereer bedrijfsrapport’) verduidelijkt en uitgebreid.

Besloten website - MJA- en MEE-monitoring/EEP: structuur csv’s aangepast

Vanwege inleesproblemen door afwijkende structuren in de csv’s van de MJA- en MEE-monitoring en EEP in de loop van de tijd hebben de csv’s in beperkte mate een nieuwe structuur gekregen, zodat deze problemen worden voorkomen.

Formulierkeuzescherm: filteren op openstaande modules toegevoegd

Op het formulierkeuzescherm is het filter ‘Alleen bedrijven tonen waarvoor openstaande modules aanwezig zijn’ toegevoegd. Deze functie is vooral handig voor beoordelende instanties. Hiermee kunnen bedrijven, waarvoor de beoordelende instantie alleen leesrechten heeft, uit de lijst worden gefilterd.

Gekoppelde bestanden per module weergeven op het tabblad Bijlagen

In het onderdeel Bijlagen in het e-MJV is het vanaf dit jaar mogelijk een bijlage aan een specifieke module te koppelen. Hiervoor is een kolom met de gekoppelde modules toegevoegd aan het scherm Bijlagen. Daarnaast kan een te koppelen module worden gekozen wanneer een nieuwe bijlage wordt toegevoegd.

Lucht en Energie algemeen: enkele stookwaarden en emissiefactoren in de energiedragerslijst aangepast

De keuzelijst van energiedragers en bijbehorende stookwaarden/emissiefactoren is geactualiseerd conform de laatste versie van de Nederlandse energiedragerslijst: de stookwaarden en CO2-emissiefactoren van de brandstoffen afval en overige bitumineuze steenkool zijn aangepast.

Afval: horizontale scrol balk toegevoegd aan lijst opgegeven afvalstoffen

Aan de lijst van opgegeven afvalstoffen op het tabblad Afval Details is een horizontale scrolbalk toegevoegd. Daarmee zijn problemen als het onjuist afkappen van te lange stofnamen en het juist helemaal niet afkappen van stofnamen (waardoor de stofnaam doorloopt buiten het daarvoor bedoelde venster) opgelost.

Water: modules elk verslagjaar aanbieden

Vanaf het huidige verslagjaar worden de drie watermodules (Oppervlaktewater Rijkswater, Oppervlaktewater binnenwater en Waterzuivering buiten inrichting) elk jaar aangeboden, ook al is in het voorgaande jaar de sturende vraag met ‘nee’ beantwoord. Het gaat daarbij om die watermodules die een gekoppelde beoordelende instantie hebben. Met deze wijziging kan worden voorkomen dat men emissies niet rapporteert, die wel dienen te worden gerapporteerd.

Water: sturende vragen drie watermodules verduidelijkt

Omdat de sturende vragen bij de drie watermodules, te weten Oppervlaktewater Rijkswater, Oppervlaktewater binnenwater en Waterzuivering buiten inrichting, als onduidelijk werden ervaren, is de formulering van deze vragen aangepast.

Water: verplichte verklaring bij opgave van 0-vrachten

Waterkwaliteitsbeheerders hebben aangegeven dat er onduidelijkheden bestaan over de opgaven van emissiejaarvrachten van 0 kilogram (kg). De redenen voor de opgave van een emissie van 0 kg kunnen uiteenlopen, maar zijn regelmatig niet duidelijk. Daarom dient in het nieuwe verslag aan de hand van een keuzelijst een verklaring te worden opgegeven als er een emissie van 0 kg is opgegeven.

Energie algemeen: filter op afwijkende MEE primaire energiefactor elektriciteit

In de csv van de module Energie algemeen is een filter ingesteld op de afwijkende MEE primaire energiefactor elektriciteit. Hierdoor worden onterechte dubbelingen voorkomen. Ook voor MEE-bedrijven geldt in de module Energie algemeen de afwijkende factor niet. Deze geldt alleen in de module MJA- en MEE-monitoring.

Addendum MEE-monitoring: nieuwe module!

Bedrijven die deelnemen aan de MEE-monitoring zijn in het kader van het Addendum Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (Addendum MEE) een aanvullende verplichting aangegaan samen 9 PJ aan aanvullende energiebesparing te realiseren. Voor de jaarlijkse rapportage over de voortgang van deze aanvullende energiebesparing is een nieuwe module Addendum MEE-monitoring ontwikkeld. De monitoring vindt gelijktijdig plaats met de reguliere monitoring in het kader van het MEE-convenant. Meer informatie over Addendum MEE vindt u hier op de website van RVO.nl.

Addendum MEE-monitoring: energiebesparingsmaatregelen niet meer in EEP en MJA- en MEE-monitoring

Vanwege de nieuwe module Addendum MEE-monitoring zijn er maatregelen uit de modules EEP en MJA- en MEE-monitoring overgeheveld naar de nieuwe module. Deze maatregelen zijn daarom niet meer zichtbaar in de modules EEP- en MJA- en MEE-monitoring.

MJA- en MEE-monitoring - Algemene gegevens: berekening referentie-energieverbruik voor MEE-bedrijven gewijzigd; twee nieuwe velden

De formule voor de berekening van het referentie-energieverbruik voor MEE-bedrijven is aangepast. Het primaire-energieverbruik in het basisjaar referentie-energieverbruik [TJ] wordt daarbij nu wel uit de submodule MEE-energie gehaald. Daarbij zijn er twee nieuwe, niet in te vullen, velden zichtbaar: Basisjaar referentie-energieverbruik en Energieverbruik basisjaar referentie-energieverbruik. Meer informatie over de formule vindt u terug in de Help van het e-MJV.

MJA- en MEE-monitoring - Energie (MEE): WKK-effect aangepast

In de submodule Energie (MEE) werd de brandstofbesparing door externe warmte niet goed verwerkt en ingevuld als primaire energiebesparing in plaats van als secundaire besparing. Dit is aangepast. Hiervoor is het veld Brandstofbesparing door externe WKK vervallen. Verder is een splitsing gemaakt tussen het algemene warmtegebruik en de primaire energieresultaten warmte. Onder primaire energieresultaten warmte zijn de nieuwe velden Intern primaire-energieverbruik warmte en Netto primaire-energieverbruik warmte opgenomen.

MJA- en MEE-monitoring - Prestatiematen (MJA): specifiek energieverbruik altijd per prestatiemaat en afzonderlijke energiedrager

Vanaf verslagjaar 2018 is de sturende vraag over de prestatiematen komen te vervallen. In de submodule Prestatiematen (MJA) wordt het specifiek energieverbruik altijd per prestatiemaat voor elke energiedrager afzonderlijk opgegeven, en niet meer op basis van het totale energieverbruik. Bij bestaande prestatiematen is het specifieke energieverbruik dat wordt gepresenteerd gelijk aan het "Specifiek energieverbruik referentiejaar" dat in voorgaande jaren werd getoond, omdat dat specifiek energieverbruik gebruikt wordt bij vervolgberekeningen.

MJA- en MEE-monitoring - Prestatiematen: keuze Primaire energie of andere energiedragers

Bij het aanmaken van een prestatiemaat en de eerste keer toevoegen van een energiedrager, is het niet meer mogelijk een andere energiedrager dan primaire energie toe te voegen als de energiedrager Primaire energie al is toegevoegd. Als eerst is gekozen voor een andere energiedrager dan primaire energie, dan wordt de keuzelijst met energiedragers getoond zonder Primaire energie.