Het energie-efficiëntieplan (EEP) geeft inzicht in de energetische situatie en de besparingsopties van uw bedrijf. Het EEP is een instrument voor het plannen van maatregelen en kan een belangrijk onderdeel vormen van uw duurzaamheids- en strategische beleid.

Elk bedrijf dat deelneemt aan een meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA3 / MEE) heeft, binnen 9 maanden na ondertekening van of toetreding tot deze meerjarenafspraak, een (concept) EEP opgesteld. Het EEP is iedere vier jaar geactualiseerd.

Niet ETS-bedrijven en bevoegd gezag Wet milieubeheer

Voor bedrijven die niet deelnemen aan de Europese CO2-emissiehandel (ETS) is het EEP belangrijk voor de invulling van het energieaspect in het kader van het Activiteitenbesluit of de milieuvergunning. Deze plannen zijn beoordeeld door het bevoegd gezag. Neemt uw bedrijf echter deel aan ETS, dan heeft het bevoegde gezag geen rol gespeeld bij de beoordeling van uw EEP.

Vrijstelling energie-audit voor MJA3- en MEE-deelnemers

Grote ondernemingen dienen in het kader van artikel 8 van de Europese Energie Efficiëntie Richtlijn een energie-audit uit te voeren. Door deelname aan het MJA3- of MEE-convenant zijn dergelijke bedrijven hiervan vrijgesteld. Meer informatie hierover vindt u op www.rvo.nl/eed.