e-MJV-applicatie

Home > Onderwerpen > e-MJV-applicatie

e-MJV-applicatie

Inhoud pagina: e-MJV-applicatie

Algemeen

Wat is het e-MJV?

Het elektronisch milieujaarverslag (e-MJV) is een beveiligde en afgeschermde internetapplicatie waarmee:

  • bedrijven hun integraal PRTR-verslag, MJA-rapportage en/of hun getalsmatige rapportage voor de olie- en gaswinningsindustrie elektronisch opstellen en indienen;
  • bedrijven de CBS-slibenquête of de afvalenquête beantwoorden;
  • het betrokken bevoegd gezag de rapportages beoordeelt.

Waarom rapportage via het e-MJV?

Het e-MJV is in 2004 geïntroduceerd als alternatief voor de papieren MJV's. Vanaf 2010 is elektronisch indienen (met gebruikmaking van het e-MJV) verplicht gesteld (zie de Wet milieubeheer, hoofdstuk 12, art. 12.20).

Voor zowel bedrijven als bevoegde gezagen heeft het e-MJV sindsdien grote voordelen opgeleverd, zoals lagere administratieve lasten, meer gebruiksgemak, een kortere doorlooptijd van het proces van indiening en beoordeling én een kwaliteitsverbetering.

Voor wie is het e-MJV bedoeld?

Bedrijven die hun rapportage via het e-MJV indienen, doen dat in het kader van een of meerdere onderstaande rapportageverplichtingen. Het betrokken bevoegd gezag beoordeelt de aangeleverde rapportages via hetzelfde systeem.

Integraal PRTR-verslag

Het uitgangspunt is dat de bedrijven die op basis van Bijlage 1 van de EG-verordening PRTR verslagplichtig zijn, jaarlijks moeten rapporteren over de emissies en afvaltransporten die uitkomen boven de drempels die in de stoffenlijst voor het integrale PRTR-verslag zijn opgenomen.

Met een aantal bedrijfstakken die niet onder de verordening vallen, heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) afspraken gemaakt dat zij toch hun milieugegevens via het e-MJV indienen. Daarnaast kan het bevoegd gezag afspraken over rapportage via het e-MJV vastleggen in de vergunning.

MJA-rapportage

Vanaf verslagjaar 2004 kunnen bedrijven die deelnemen aan het convenant Meerjarenafspraken Energie-efficiency (MJA) hun rapportage via het e-MJV indienen.

Rapportage olie- en gaswinning

Vanaf verslagjaar 2009 kunnen ook bedrijven in de olie- en gaswinningsindustrie hun getalsmatige rapportage via het e-MJV in het kader van voor hen vigerende wet- en regelgeving indienen.

CBS-slibenquête

Sinds verslagjaar 2013 bevraagt het CBS particuliere afvalwaterzuiveringsinstallaties bij bedrijven en instellingen via het e-MJV over het aantal en de capaciteit van de particuliere installaties, inclusief de hoeveelheden zuiveringsslib per verwerkingsmethode. Meer informatie hierover vindt u op de website van CBS voor uw bedrijf.

Opbouw en beheer van het e-MJV

Het e-MJV is modulair opgebouwd. Het integraal PRTR-deel en het deel voor de olie- en gaswinningsindustrie bestaat onder andere uit de modules lucht, water en lokale thema's. Sinds verslagjaar 2005 maken alle bedrijven die zijn aangesloten bij het convenant MJA gebruik van het e-MJV om hun energiegegevens te rapporteren in de module MJA.
Vanaf 2014 maakt het CBS gebruik van het e-MJV voor hun bevraging over particuliere afvalwaterzuiverlingsinstallaties en sinds 2015 gebeurt dit ook voor afval.

e-MJV-Helpdesk

Met al uw vragen over elektronische rapportage en beoordeling in het kader van het integraal PRTR-verslag, de MJA-rapportage, CBS-slibenquête en de rapportage door de olie- en gaswinningsindustrie kunt u terecht bij de e-MJV-helpdesk.

Beleid

Beleidsmatige informatie over milieuverslaglegging vindt u op de pagina Achtergrond.

Inloggen applicatie

Hier kunt u direct aan de slag met het indienen of beoordelen van het e-MJV.

Inloggen besloten website

Hier kunt u de voortgang van het indienen en beoordelen bekijken.

Uw vraag aan de helpdesk

Telefonische helpdesk

De openingstijden zijn:

ma, di en do 9.00 - 12.00 uur

070 - 3 120 360

 

e-MJV