Gebruikersinformatie

Home > Onderwerpen > Gebruikersinformatie

Gebruikersinformatie

Inhoud pagina: Gebruikersinformatie

Systeemeisen

Om het e-MJV te kunnen gebruiken moet uw computer en netwerkverbinding minimaal aan de volgende specificaties voldoen:

 • Internetverbinding (bijvoorbeeld analoog, via het bedrijfsnetwerk, ISDN, ADSL of kabel); met minimaal de volgende effectieve verbindingssnelheden: download 1 Mb/s, upload 0,7 Mb/s.
 • Internet Explorer 8 of een hogere versie; Mozilla Firefox versie 1.5 of hoger*.
 • Javascript moet zijn geactiveerd. Dit is standaard het geval in de meeste browsers. Als dit niet het geval is, kunt u dit in de (internet)opties inschakelen.
 • Een van de volgende keuzes in het optiemenu in de browser moet worden geregeld:

a) Op het tabblad 'Privacy' moet minimaal de instelling 'Medium' worden gekozen of op het tabblad 'Security' moet als 'Trusted site' (vertrouwde website) het volgende worden toegevoegd: https://secure.rivm.nl.

b) De locatie van het certificaat voor optimale performance: onder 'Trusted Root Certification Authorities' in plaats van onder de default locatie ('Personal').

c) Het Verisign-certificaat moet aanwezig zijn (wordt met de meeste browsers standaard mee geïnstalleerd).

d) Vink in het menu ‘Tools' (internetopties) op het tabblad ‘Advanced' de SSL secured functie aan zodat de encryptie op 256 bit wordt ingesteld.

De volgende besturingssystemen worden in elk geval ondersteund:

 • 1. Windows (Vista, 7, 8, 10)
 • 2. OS (Apple)
 • 3. Linux

* Voor andere typen internetbrowsers, zoals Google Chrome, Apple Safari en Opera, wordt volledige en juiste functionaliteit niet gegarandeerd.

Gebruiksvoorwaarden e-MJV

 1. Het e-MJV is met de grootste zorg samengesteld. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade -in welke vorm dan ook- die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid van gebruikte programmatuur.
 2. Hoewel de e-MJV-database regelmatig gecontroleerd wordt op de aanwezigheid van virussen, kan het Ministerie van IenM niet garanderen dat de aangeboden bestanden uit de e-MJV-database virusvrij zijn. Het Ministerie van IenM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van virussen.
 3. Het Ministerie van IenM is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de e-MJV-database.
 4. De auteursrechten en alle overige rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot de programmatuur komen uitsluitend toe aan het Ministerie van IenM. De gebruiker erkent deze rechten en zal zich in iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten onthouden.
 5. Het Ministerie van IenM verleent de gebruiker het niet-exclusieve, niet overdraagbare recht de programmatuur te gebruiken.

Hoe werkt het e-MJV voor bedrijven?

 • Met uw gebruikersnaam en wachtwoord logt u in op de e-MJV-applicatie. De gebruikersnaam is verschillend per gebruiker.
 • Op de besloten website vindt u de link naar de e-MJV-applicatie. Daarin vindt u uw ingevoerde e-MJV's van de historische verslagjaren en een leeg, in te vullen, e-MJV voor het huidige verslagjaar.
 • Per module vult u de gevraagde gegevens voor het huidige verslagjaar in. Veel vaste gegevens zijn al voor u ingevuld. Modules die niet voor uw bedrijf van toepassing zijn, zijn niet beschikbaar om in te vullen. Mochten bepaalde modules voor u zijn ‘dichtgezet' waar u wel toegang toe dient te hebben, neem dan contact op met de helpdesk.
 • Tijdens het invullen kunt u gemakkelijk vergelijken met waarden uit het vorige verslagjaar of met referentiewaarden. Cijfers die aanzienlijk afwijken van gegevens van voorgaande jaren worden, als signalering, rood weergegeven op het scherm. Als stoffen nieuw zijn ten opzichte van voorgaande jaren worden deze blauw weergegeven. Met de link Vorig jaar kunt u snel naar het voorgaande verslagjaar.
 • Per scherm is een specifieke helppagina beschikbaar. Voor vragen die resteren, kunt u de e-MJV-website raadplegen of contact opnemen met de helpdesk.
 • Het ingevulde e-MJV publiceert u in de e-MJV-applicatie. U heeft de mogelijkheid een notificatie naar uw bevoegd gezag te sturen per mail. Hiervoor klikt u op Zenden in de pop-up, die verschijnt nadat u heeft gepubliceerd. Uw lokale e-mailprogramma opent een standaard e-mail die u (na bewerking) kunt verzenden naar de contactpersoon van uw bevoegd gezag.
 • Het bevoegd gezag beoordeelt het e-MJV en geeft per module aan, of deze is goedgekeurd of dat er nog vragen zijn of aanvullende informatie nodig is. Via het besloten deel van de website kunt u de voortgang van de beoordeling volgen (via Toon procesvoortgang).
 • Per module kunt u dan de gestelde vragen via de e-MJV-applicatie beantwoorden (via Opmerkingen).

Hoe werkt het voor bevoegd gezag?

 • Met uw gebruikersnaam en wachtwoord logt u in op de e-MJV-applicatie. Daar vindt u de e-MJV's voor het huidige verslagjaar en de historische jaren van bedrijven waarvoor u het bevoegd gezag bent.
 • Een e-MJV bevat alleen die modules die voor dat specifieke bedrijf relevant zijn. U kunt het e-MJV per module beoordelen. Het systeem biedt ook de mogelijkheid om met meerdere mensen een e-MJV te beoordelen, zodat ieder alleen die modules beoordeelt die voor hem of haar relevant zijn. Tijdens de beoordeling kunt u de ingevoerde gegevens gemakkelijk vergelijken met waarden uit vorige verslagjaren of met referentiewaarden.
 • Per scherm is een specifieke helppagina beschikbaar. Voor vragen die resteren, kunt u de e-MJV-website raadplegen of contact opnemen met de helpdesk.
 • De beoordeelde modules publiceert u naar de e-MJV-database, door de status van de module in het statusoverzicht aan te passen en de module te publiceren. U heeft de mogelijkheid per e-mail een notificatie naar het bedrijf te sturen. Zij kunnen echter ook via het besloten deel van de internetsite de voortgang van de beoordeling volgen (via Toon procesvoortgang).
 • Over de beoordeelde modules kunt u ook vragen stellen aan het bedrijf of om nadere informatie vragen. Via de e-MJV-applicatie kan het bedrijf deze vragen beantwoorden (via Opmerkingen).

Statussen / Negatieve verklaring

Wanneer bedrijven een Integraal PRTR-verslag indienen is voor het bevoegd gezag in het e-MJV de status voor de definitieve beoordeling van een module Geaccepteerd of Niet geaccepteerd.

De status Niet geaccepteerd geeft het bevoegd gezag de mogelijkheid een zogenaamde ‘negatieve verklaring' voor het Integraal PRTR-verslag af te geven. Dit is in het e-MJV geen aparte status. Wanneer één module die onderdeel uitmaakt van het integraal PRTR-verslag niet wordt geaccepteerd, krijgt het gehele verslag de juridische status ‘negatieve verklaring'.

Beoordeling MJA net even iets anders

Het e-MJV is gebaseerd op het principe dat alleen het bedrijf gegevens in de e-MJV-applicatie kan invoeren en aanpassen. Daarnaast is er een partij die de gegevens valideert, en kan er een partij zijn die hierover adviseert. De MJA-gegevens zijn verdeeld over de module Energie en de module MJA. Voor validatie en advisering zijn de volgende afspraken gemaakt:

Rolverdeling BG Wet Milieubeheer (Wm) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
Categorie bedrijven Module Energie Module MJA

Rapportage in het kader van (alleen) MJA

Bevoegd gezag adviseert vrijblijvend** RVO.nl beoordeelt
RVO.nl beoordeelt Bevoegd Gezag Wm heeft inzagerecht
Rapportage in het kader van het Integraal PRTR-verslag en MJA* Bevoegd gezag beoordeelt RVO.nl beoordeelt
RVO.nl adviseert Bevoegd Gezag Wm heeft inzagerecht
Rapportage in het kader van Olie- en gaswinning (of het Zuivelconvenant) en MJA Bevoegd gezag beoordeelt RVO.nl beoordeelt
RVO.nl adviseert
vrijblijvend**
Bevoegd Gezag Wm heeft inzagerecht

* Voor deze categorie bedrijven is de rapportage in het kader van MJA formeel onderdeel van het wettelijk verplicht Integraal PRTR-verslag.
** Met de toevoeging Vrijblijvend wordt aangegeven dat het advies niet verplicht is.

Vertrouwelijkheid

Er geldt één werkwijze voor het omgaan met verzoeken om vertrouwelijke behandeling van gegevens. Verzoeken om vertrouwelijke behandeling worden buiten het e-MJV om gedaan. Het bevoegd gezag beheert de registratie voor vertrouwelijke behandeling op de besloten internetsite van het e-MJV. De Leidraad Milieujaarrapportages bevat hierover nadere aanwijzingen; daarnaast heeft het Ministerie van IenM een circulaire over dit onderwerp uitgebracht.

Werkwijze

U kunt als bedrijf een verzoek tot vertrouwelijkheid schriftelijk indienen bij uw bevoegd gezag. Als vertrouwelijkheid gewenst is, adviseren wij u dit tijdig (voor 1 april) bij uw bevoegd gezag kenbaar te maken.

Let op:

 • Vertrouwelijkheid kan alleen met instemming van het bevoegd gezag.
 • Vertrouwelijkheid moet elk jaar opnieuw worden aangevraagd.
 • De bedrijfstotalen van emissies blijven openbaar.

De inzage

De vertrouwelijke gegevens zijn alleen zichtbaar voor een beperkte groep. De invoerende partij (het bedrijf en eventueel Fugro als beheerder van de database), de beoordelende instanties (de bevoegde gezagen) en Emissieregistratie.

Meer informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm en http://www.aarhus.nl/.

Inloggen applicatie

Hier kunt u direct aan de slag met het indienen of beoordelen van het e-MJV.

Inloggen besloten website

Hier kunt u de voortgang van het indienen en beoordelen bekijken.

Uw vraag aan de helpdesk

Telefonische helpdesk

De openingstijden zijn:

ma, di en do 9.00 - 12.00 uur

070 - 3 120 360

 

e-MJV