Activiteit 5a vormt een uitzondering ten opzichte van de andere E-PRTR-activiteiten. Dit komt omdat voor deze activiteit als enige van de E-PRTR-activiteiten een dynamische capaciteitsdrempel geldt. Deze uitzondering kan zorgen voor onduidelijkheid bij de vraag of een inrichting onder activiteit 5a valt.

Activiteit 5a is als volgt gedefinieerd in Annex I van de E-PRTR verordening: 5a) Installaties voor de nuttige toepassing of verwijdering van gevaarlijk afval die 10 ton per dag ontvangen.

Hieronder staat beschreven hoe in de praktijk wordt omgegaan met inrichtingen die mogelijk tot deze categorie behoren.

Reikwijdte

Een bedrijf met een installatie voor de nuttige toepassing of verwijdering van gevaarlijk afval met een ontvangstcapaciteit van 10 ton, dat wil zeggen technisch en juridisch (vergunning) niet beperkt, valt altijd onder de reikwijdte van E-PRTR. Deze bedrijven vallen onder de werkingssfeer omdat zij potentieel moeten rapporteren. Voor deze bedrijven is niet van te voren te bepalen of het bedrijf daadwerkelijk wel of geen 10 ton per dag zal ontvangen. Er moet daarom vanuit worden gegaan dat het bedrijf mogelijk moet rapporteren, pas na het verslagjaar kan worden vastgesteld dat het bedrijf al dan niet moet rapporteren. Het al dan niet moeten rapporteren is in dit geval (in vergelijking tot de andere activiteiten van Annex I) naast de overschrijding van een drempelwaarde voor rapportage ook afhankelijk van de activiteitscapaciteit en de hoeveelheid ontvangen afval in het verslagjaar.

Indien de inrichting in staat is om de 10 ton per dag te ontvangen, dan moet deze potentieel een rapportage in het kader van de E-PRTR-verordening opstellen. In die zin valt de inrichting onder de reikwijdte van de verordening. Een dergelijke inrichting moet daarom een meet- en registratiesysteem hebben dat is afgestemd op PRTR. Deze verplichting geldt op basis van artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit EG-verordening PRTR voor alle inrichtingen die onder reikwijdte (annex I) van E-PRTR vallen.

Rapportage over verslagjaar

Een dergelijk bedrijf hoeft evenwel pas te rapporteren over een gegeven verslagjaar indien zij in dat jaar zowel daadwerkelijk gemiddeld per dag meer dan 10 ton (te toetsen op de ontvangst per jaar, deze moet groter zijn dan 3650 ton per jaar) gevaarlijk afval heeft ontvangen én daarbij één van de drempelwaarden voor rapportage (afval of emissie) heeft overschreden.