Algemeen

Bedrijfs- en fabricagegegevens kunnen milieu-informatie bevatten. Voor milieu-informatie geldt een uitgebreider openbaarheidsregime dan voor andere soorten informatie.  

De milieu-informatie kan emissiegegevens bevatten. Emissiegegevens zijn altijd milieu-informatie, maar milieu-informatie hoeft geen betrekking te hebben op emissiegegevens. Binnen de milieu-informatie nemen gegevens over emissies in het milieu een bijzondere positie in, omdat deze bijna altijd openbaar zijn.

Processchema

Een aanvraag om vertrouwelijke behandeling bij het indienen van het Integrale PRTR-verslag dient jaarlijks te worden gedaan. Daarbij moet een aantal stappen worden doorlopen. In het processchema staan deze stappen beschreven.

Termijnen

Op de aanvraag om bedrijfs- en fabricagegegevens vertrouwelijk te behandelen is titel 4:1 van de Awb van toepassing. Het besluit bevat een deugdelijke motivering (artikel 3:46 Awb). De bevoegde instantie neemt binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag een besluit (zie artikel 19.5, eerste lid, van de Wm).

Indien de bevoegde instantie een aanvraag om vertrouwelijke behandeling heeft afgewezen, worden de betrokken gegevens in het Integrale PRTR-verslag pas openbaar gemaakt nadat het afwijzende besluit onherroepelijk is geworden en in werking is getreden (zie artikel 12.24, vijfde lid, Wm). Op deze wijze worden onomkeerbare gevolgen voorkomen.

Praktisch gesproken betekent dit dat, zolang het besluit niet onherroepelijk is en in werking is getreden, de gegevens in de e-MJV database niet openbaar worden gemaakt.

Bezwaar

Zoals uit het voorgaande blijkt, kan het bedrijf tegen het besluit van de bevoegde instantie een bezwaarschrift indienen.

Als afwijzend op het bezwaarschrift wordt beslist, kan het bedrijf tevens beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (artikel 20.1 Wm).

Voor de volledigheid: als op een aanvraag om vertrouwelijke behandeling van gegevens positief of negatief door de bevoegde instantie is beslist (dat wil zeggen dat de betreffende gegevens vertrouwelijk worden behandeld), kan een derde of het bedrijf dit besluit altijd aanvechten bij de rechter (voor zover van toepassing: na een bezwaarprocedure).

Uitzonderingen

Als de bevoegde instantie concludeert dat:

  • het beroep van het bedrijf op vertrouwelijke behandeling van de bedrijfs- en fabricagegegevens onterecht is, of
  • het bedrijf bij het verstrekken van de gegevens niet aangegeven heeft gemaakt dat deze als vertrouwelijk moeten worden aangemerkt,

is het toch mogelijk dat de bevoegde instantie besluit (ambtshalve of omdat het bedrijf dit aandraagt) dat de betreffende gegevens niet openbaar worden gemaakt.

Dit zal hoofdzakelijk in de volgende gevallen aan de orde zijn:

  1. als het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoor- of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijk personen of rechtspersonen (artikel 10, tweede lid, onder g, Wob);
  2. als het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen het belang van de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft (artikel 10, zevende lid, Wob)
  3. als het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen het belang van de beveiliging van het bedrijf en het voorkomen van sabotage (artikel 10, zevende lid, Wob).

Let op:

  • als de gegevens tevens milieu-informatie betreffen, is de uitzonderingsgrond onder a. niet van toepassing (artikel 10, zesde lid, van de Wob)
  • als de gegevens tevens emissiegegevens betreffen is de uitzonderingsgrond, genoemd onder b, niet van toepassing (artikel 10, achtste lid, van de Wob).

Tot slot

Gezien het uitgangspunt van openbaarheid van informatie, verstrekt de bevoegde instantie bij de toepassing van de uitzonderingsgronden een zo groot mogelijk gedeelte van de informatie waarom wordt verzocht. In de praktijk betekent dit dat de informatie die niet openbaar wordt gemaakt, uit het document wordt verwijderd. Dat gebeurt door die gedeelten onleesbaar te maken (of voor zover relevant: door een tweede tekst openbaar te maken).