Algemeen

Kunnen de NAW-gegevens in het MJV/ PRTR-verslag van een bedrijf vertrouwelijk worden behandeld? Voor de beantwoording van deze vraag wordt een onderscheid gemaakt tussen NAW-gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon en NAW-gegevens die worden aangemerkt als bedrijfs- en fabricagegegevens.

NAW-gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon

Het bedrijf kan de NAW-gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon bij het verstrekken aan het bestuursorgaan als vertrouwelijk aanmerken. Dit geldt alleen voor NAW-gegevens in het PRTR-verslag. Voor het MJV kan geen beroep worden gedaan op deze uitzonderingsgrond (zie artikel 19.7, vijfde lid, in verbinding met het eerste lid, van de Wm)

Processchema

Een aanvraag om vertrouwelijke behandeling van NAW-gegevens bij het indienen van het Integrale PRTR-verslag dient jaarlijks te worden gedaan. Daarbij moet een aantal stappen worden doorlopen. Deze vindt u in het processchema.

Termijnen

Op de aanvraag om NAW-gegevens vertrouwelijk te behandelen is titel 4:1 Awb van toepassing. Het besluit bevat een deugdelijke motivering (artikel 3:46 Awb). De bevoegde instantie neemt binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag een besluit.

Indien de bevoegde instantie een aanvraag om vertrouwelijke behandeling heeft afgewezen worden de betrokken gegevens pas openbaar gemaakt nadat het besluit onherroepelijk is (zie artikel 12.24, vijfde lid, Wm) en in werking is getreden. Op deze wijze worden onomkeerbare gevolgen voorkomen.

Praktisch gesproken betekent dit dat de gegevens in de e-MJV database zo lang het besluit nog niet onherroepelijk is en in werking is getreden, niet openbaar worden gemaakt.

Bezwaar

Voor de volledigheid: indien op een aanvraag om vertrouwelijke behandeling van gegevens positief of negatief door de bevoegde instantie is beslist (dat wil zeggen dat de betreffende gegevens vertrouwelijk worden behandeld), kan een derde of het bedrijf dit besluit altijd aanvechten bij de rechter (voor zover van toepassing: na een bezwaarprocedure). Zie artikel 20.1 Wm.

Uitzonderingen

Voor de volledigheid: indien op een aanvraag om vertrouwelijke behandeling van gegevens positief of negatief door de bevoegde instantie is beslist (dat wil zeggen dat de betreffende gegevens vertrouwelijk worden behandeld), kan een derde of het bedrijf dit besluit altijd aanvechten bij de rechter (voor zover van toepassing: na een bezwaarprocedure). Zie artikel 20.1 Wm.

Tot slot

Gezien het uitgangspunt van openbaarheid van informatie verstrekt de bevoegde instantie bij de toepassing van de uitzonderingsgronden een zo groot mogelijk gedeelte van de informatie waarom wordt verzocht. In de praktijk betekent dit dat de informatie die niet openbaar wordt gemaakt, uit het document wordt verwijderd. Dat gebeurt door die gedeelten onzichtbaar te maken (of voor zover relevant: door een tweede tekst openbaar te maken).