Wat gebeurt er met de in het Integraal PRTR-verslag gerapporteerde gegevens?

  • Alle gerapporteerde totaalemissies (boven de grenswaarden) worden gepubliceerd en zijn dus actief openbaar.[1]
  • Alle gerapporteerde installatie-emissies worden NIET gepubliceerd. Alleen indien een derde daar om vraagt zijn deze gegevens beschikbaar, dus passief openbaar. 
  • Alle bedrijfs- en fabricagegegevens en NAW-gegevens waarvoor een aanvraag om vertrouwelijke behandeling door de bevoegde instantie is gehonoreerd, worden niet openbaar gemaakt (actief noch passief) .[2]
  • Alle gegevens zijn inzichtelijk voor de relevante bevoegde instantie (v.h. Wabo- en/of Wtw-bevoegd gezag en de Minister).

Voetnoten

[1] NB: Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen gegevens die verplicht en gegevens die vrijwillig worden gerapporteerd. 
[2] NB: Een besluit van een bevoegde instantie om bepaalde gegevens vertrouwelijk te behandelen kan door derden worden aangevochten bij de rechter. In die gevallen is het uiteindelijk de rechter die een definitief oordeel geeft.