Wat gebeurt er met uw PRTR-gegevens?

De door u gerapporteerde PRTR-gegevens worden in eerste instantie gebruikt door de beoordelende instantie in het kader van de toetsing aan uw vergunning.

Daarnaast wordt in lijn met het Verdrag van Aarhus een deel van de PRTR-gegevens openbaar gemaakt op twee publieke websites.

  • De website van Emissieregistratie toont de geregionaliseerde uitstoot (emissie) van ruim 300 verontreinigende stoffen in Nederland. Deze website geeft invulling aan het nationaal PRTR-register. Een overzicht van de gegevens uit het Integraal PRTR-verslag die, na acceptatie door de beoordelende instantie, op deze website worden gepubliceerd, wordt sinds 2011 in een apart scherm in het e-MJV getoond. Bedrijven kunnen dit overzicht raadplegen, voordat zij hun gegevens ter beoordeling aan de beoordelende instantie aanbieden.
  • Dezelfde gegevens worden door Emissieregistratie aan de Europese Commissie doorgeleverd en opgenomen in het Europese PRTR-register.

Advisering door de Emissieregistratie

In de maand mei van ieder kalenderjaar brengt de Emissieregistratie een advies uit aan een aantal bedrijven en bijbehorende beoordelende instanties over de gerapporteerde gegevens en beoordeling daarvan in het e-MJV. Dit gebeurt naar aanleiding van onvolkomenheden, opvallende afwijkingen en fouten in de emissiegegevens die zij heeft geconstateerd. Constateringen bij de beoordeling van gegevens in de e-MJV-database over het voorgaande verslagjaar spelen daarbij ook een rol. De adviezen van de Emissieregistratie worden met behulp van een centraal bestand ingelezen in het e-MJV (onderdeel Opmerkingen) en daarbij gekoppeld aan de desbetreffende module waarover het advies gaat. Het uitgebrachte advies wordt zo zichtbaar voor de desbetreffende bedrijven en de beoordelende instanties.