In augustus 2018 is er een nieuw Uitvoeringsbesluit voor de RIE gepubliceerd (onder 2018/1135/EU). Het besluit gaat over de “vaststelling van de soort, de opmaak en de frequentie van de door de lidstaten te verstrekken informatie met het oog op de verslaglegging over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake industriële emissies”. 
Om invulling te kunnen geven aan de verslaglegging onder Uitvoeringsbesluit 2018/1135/EU Europese unie (Europese unie) is de IPPC-/RIE-website geactualiseerd. De huidige site is zodanig opgesteld dat invulling gegeven kan worden aan de informatiebehoefte, zoals die geformuleerd is in Bijlage I van het Uitvoeringsbesluit. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de vorige versie van de IPPC-website (kort geformuleerd):

 • Actualiseren IPPC website (w.o. het toevoegen van hieronder genoemde nieuwe velden)
 • Extra keuze Situatierapport
 • Aanpassen pagina Wijzig Contactgegevens BG
 • Verplicht maken aantal velden indien BBT-uitzondering aan de orde is
 • Toevoegen veld voor In bedrijf sinds
 • Compleet maken CSV voor rapportage bedrijven
 • Opgave RIE hoofdstuk pas mogelijk bij Status In bedrijf
 • Verwijderen afwijking BBT
 • Verplicht maken aantal velden indien BBT-uitzondering en Strengere vergunningsvoorwaarden aan de orde zijn
 • Veld EPRTR (Reikwijdte) op read-only zetten, aanmaken i-tje en toevoegen knop verzenden mutatie-aanvraag door BG
 • Situatierapport inlezen vanuit aangeleverde lijst
 • Databaseconversie EPRTR- en IPPC-categorieën adv inventarisatieronde
 • Databaseconversie ingevoerde categorieën zonder hoofdstuk
 • Voorinvullen vanuit RIE-rapportage

De volgende nieuwe velden zijn toegevoegd:

 • Vergunning verleend
 • Datum vergunningverlening
 • Vergunning heroverwogen
 • Vergunning gereviseerd
 • Datum laatste revisie
 • URL van de website waar de vergunning in te zien is (= De specifieke URL van het verslag van de actuele vergunning of een algemene URL waarop wordt uitgelegd hoe de afzonderlijke vergunningen publiekelijk toegankelijk zijn.)
 • BBT-conclusie
 • BBT-uitzondering
  • URL van de website waar de BBT-uitzondering in te zien is
  • Geassocieerde emissieniveau BBT-GEN als basis voor toestaan
  • Duur van de afwijking (datum begin, datum eind)
 • Strengere vergunningsvoorwaarden bij heroverweging vergunning
  • Het toepasselijke BBT-GEN
  • Strengere emissiegrenswaarde conform artikel 14 lid 4
  • Strengere emissiegrenswaarde conform artikel 18

Voor een deel van de gegevens ligt het beheer centraal bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Het gaat daarbij hoofdzakelijk om adresgegevens, coördinaten, KvK-nummers en SBI-codes. Voor het merendeel is de invoer en het beheer neergelegd bij het bevoegd gezag dan wel de uitvoeringsorganisaties. Hierbij betreft het hoofdzakelijk de status van een bedrijf, welke RIE-categorieën aan de orde zijn en gegevens die samenhangen met de vergunning.