Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft in 2022 een verzoek ontvangen om data uit de e-MJV-database te leveren op grond van de Wet open overheid (Woo).

Deze gegevens zijn, met uitzondering van onder andere de gegevens die als vertrouwelijk zijn aangemerkt, openbaar gemaakt en beschikbaar op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2024/02/08/nadere-documenten-bij-woo-besluit-over-verzoek-database-emissieregistratie-en-e-mjv-s-met-inbegrip-van-eerder-gepubliceerde-gegevens, onder de kop 'Bijlagen'. De bijlage is genaamd 'Documenten deel 1-19 bij Woo-besluit over verzoek inzake database emissieregistratie en eMJV's'.

Voor de nadere duiding van de data, met diverse voorwaarden en uitgangspunten, verwijzen wij naar de overeenkomstige alinea in het Besluit op het verzoek inzake database emissieregistratie en e-MJV's (pagina 4 van het besluit). Het betreft de volgende alinea:

"Nadere duiding van de openbaar te maken informatie
De openbaar te maken informatie omvat data die door de derde belanghebbenden zelf in de database zijn ingevoerd. Diverse kolommen in de csv-bestanden zijn echter niet wettelijk verplicht en worden op basis van vrijwilligheid ingevuld. Het is daarom zeer goed mogelijk dat dergelijke variabelen ook maar beperkt in de database zijn opgenomen. Voorbeelden van dergelijke kolommen zijn:
- de methodeomschrijving in de EPRTR-modules;
- bedrijfsduur uren op emissiepuntniveau;
- de kolommen productievolume, hoeveelheid, installatie aantal en
bedrijfstijd in de algemene gegevens module; en
- het veld toelichting in de watermodules.
Met dit besluit wordt beslist dat het merendeel van de in de database opgenomen variabelen openbaar worden gemaakt. Echter, onder toepassing van art 4.4, vijfde lid, Woo zullen deze variabelen niet gelijktijdig met dit besluit verstrekt worden. Dat licht ik in het slot van dit besluit nader toe.
Voor de volledigheid merk ik voorts op dat, los van het ter beschikking stellen van de variabelen, aan het correct kunnen uitvoeren van (trend-)berekeningen diverse rekenkundige voorwaarden en uitgangspunten zijn verbonden. Zo dient onder andere specifiek te worden gelet op duplicaten van emissiecijfers in de diverse csv-bestanden waardoor een verkeerde optelling van emissiewaarden kan plaatsvinden. Dit maakt het niet eenvoudig om correcte, volledige berekeningen uitsluitend op basis van de openbaar te maken gegevens uit te voeren. Het is daarnaast lastig om eenduidige conclusies uit de data te trekken. Het is dan ook niet uit te sluiten dat verschillende partijen die kennis kunnen nemen van de openbaar te maken gegevens, daaruit verschillende conclusies kunnen trekken. Deze kanttekeningen spelen overigens geen rol in mijn afwegingen om bepaalde informatie (al dan niet) openbaar te maken."