Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen voor het nieuwe verslagjaar (2023) in het e-MJV weergegeven.

ZZS-emissiedatabase online met nieuwe modules in het e-MJV

ZZS-emissiedatabase online met nieuwe modules in het e-MJV

Na een aantal jaren van voorbereiding is in januari 2024 (samen met de nieuwe versie van het e-MJV) de emissiedatabase voor Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) online gekomen. Door middel van drie nieuwe ZZS-modules kan in de e-MJV-applicatie vijfjaarlijks worden gerapporteerd over de ZZS-emissies. Met deze modules in het e-MJV wordt de rapportage van ZZS-emissies eenduidiger en gemakkelijker. In eerste instantie zijn van ruim 200 bedrijven de gegevens alleen inzichtelijk en kunnen er nog geen gegevens worden ingevoerd. Bedrijven en beoordelende instanties kunnen via de helpdesk verzoeken de modules open  te stellen voor invoer. Elders op deze website vindt u een toelichting over het gebruik van de ZZS-emissiedatabase.

ZZS-modules: (historische) data van ZZS-emissies geïmporteerd

ZZS-modules: (historische) data van ZZS-emissies geïmporteerd

In de afgelopen 5 jaar is een groot aantal Excel formulieren met ZZS-data bij beoordelende instanties ingediend. Na grondige controles en correcties van de data in de volledige datasheet om te voldoen aan de inleesvoorwaarden van de e-MJV-database zijn deze gegevens ingelezen en via het e-MJV ter inzage beschikbaar.

Nieuwe module en csv Afvalwaterzuivering

Nieuwe module en csv Afvalwaterzuivering

Voortkomend uit verplichtingen voor Nederland om NMVOS en N2O-emissies afkomstig van de zuivering van industrieel afvalwater te rapporteren is een nieuwe, weliswaar facultatieve module gebouwd, de module Afvalwaterzuivering. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)), dat voorheen vergelijkbare vragen via vragenlijsten uitstuurde, is hiervoor de beoordelende instantie/ afnemer.

Algemene gegevens (Integraal PRTR-verslag): verplichte rapportage productievolume per activiteit

Algemene gegevens (Integraal PRTR-verslag) - Basisgegevens vervolg: verplichte rapportage productievolume per activiteit

In een recente wijziging van het Uitvoeringsbesluit EPRTR is de informatie over productievolumes per E-PRTR-activiteit met ingang van de rapportage over verslagjaar 2023 verplicht gesteld. De bijbehorende velden waren in het e-MJV tot dit jaar facultatief. In de nieuwe opzet wordt gebruik gemaakt van een koppeling met de E-PRTR-bedrijfsactiviteit(en) op het tabblad Basisgegevens vervolg waar de hoeveelheid product met een vaste eenheid per activiteit dient te worden gerapporteerd. Op tabblad Overige informatie zijn de velden over productievolume komen te vervallen.

Algemene gegevens: opslag gegevens contactpersonen in database verbeterd

Algemene gegevens: opslag gegevens contactpersonen in database verbeterd

In de vorige versies van het e-MJV was de manier waarop gegevens van contactpersonen in de database werden vastgelegd omslachtig en foutgevoelig. Daarom is deze wijze van vastlegging verbeterd.

Lucht (Integraal PRTR-verslag): submodule Emissietabel stookinstallaties uitgefaseerd

Lucht (Integraal PRTR-verslag): submodule Emissietabel stookinstallaties uitgefaseerd

Om oneigenlijk gebruik van de submodule Emissietabel stookinstallaties (met verzameltabel) in de module Lucht te voorkomen en de opgave voor verbrandingsemissies te vereenvoudigen is de submodule met ingang van verslagjaar 2023 uitgefaseerd.

Toelichting
Tot dit jaar werd de submodule door meerdere bedrijven oneigenlijk gebruikt. Overige emissies (anders dan Totaal stof, NOx en SO2) werden niet aan individuele installaties en emissiepunten gekoppeld, en mede daardoor ontbrak een (juiste) opgave van bijbehorend brandstofverbruik. Daarnaast is de submodule Emissietabel Verbrandingsemissies geheel toereikend voor de opgave van alle installaties en bijbehorende emissies, ook afkomstig van stookinstallaties. De desbetreffende emissies zijn tenslotte ook verbrandingsemissies. 
De gerapporteerde stookinstallaties van vorig verslagjaar zijn daarom dit verslagjaar voor-ingevuld opgenomen in de submodules Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie). Wel dienen de overige emissies, die afgelopen verslagjaar in de submodule 'Emissietabel Stookinstallaties (verzameltabel overige emissies)' waren opgenomen, indien van toepassing, in het nieuwe verslagjaar opnieuw te worden toegevoegd in de submodule Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie).

Lucht (Integraal PRTR-verslag): nieuw generiek emissiepunt Diffuus in plaats van Divers, overig, diffuus

Lucht (Integraal PRTR-verslag): nieuw generiek emissiepunt Diffuus in plaats van Divers, overig, diffuus

Vanaf het nieuwe verslagjaar is het generieke emissiepunt Divers, overig, diffuus vervangen door het nieuwe generieke emissiepunt Diffuus. Deze wijziging is doorgevoerd om verkeerd gebruik van het generieke emissiepunt zoveel mogelijk te vermijden. Het generieke emissiepunt is namelijk alleen bedoeld voor diffuse emissies die niet zijn toe te wijzen aan een specifiek emissiepunt met bijhorende kenmerken (hoogte, uitstroomopening, coördinaten etc.).

Lucht (Integraal PRTR-verslag): decimalen toestaan bij Bijdrage emissiepunt

Lucht (Integraal PRTR-verslag): decimalen toestaan bij Bijdrage emissiepunt

In de module lucht, zowel bij verbrandingsemissies als procesemissies moet per installatie/proces worden opgegeven via welke emissiepunten wordt geëmitteerd en met hoeveel procent per emissiepunt. Uit de helpdesk is voortgekomen dat men voor deze opgave van de bijdrage (%) graag decimalen wenste op te geven. Daarom is het vanaf dit jaar toegestaan de procenten met maximaal één decimaal op te geven.

Lucht (Integraal PRTR-verslag): vervallen emissiepunten verwijderd en wijzigingen van gegevens doorgevoerd

Lucht (Integraal PRTR-verslag): vervallen emissiepunten verwijderd en wijzigingen van gegevens doorgevoerd

Op basis van de meldingen van bedrijven van afgelopen jaar zijn verschillende emissiepunten verwijderd en diverse gegevens van emissiepunten aangepast.

Lucht en Energie algemeen (Integraal PRTR-verslag): enkele stookwaarden en emissiefactoren in de energiedragerslijst aangepast

Lucht en Energie algemeen (Integraal PRTR-verslag): enkele stookwaarden en emissiefactoren in de energiedragerslijst aangepast

Verschillende stookwaarden en emissiefactoren zijn geactualiseerd conform de laatste versie van de Nederlandse energiedragerslijst. Van de volgende brandstoffen zijn de default CO2-emissiefactoren aangepast: Aardgas, Compressed Natural gas (CNG), Liquified Natural gas (LNG), Biobenzine, Biodiesel en Afval.
Van de volgende brandstoffen is bovendien de default stookwaarde gewijzigd: Overige bitumineuze steenkool, Biobenzine en Biodiesel.
De actuele stookwaarden en CO2-emissiefactoren zijn terug te vinden in de (Help van de) e-MJV-applicatie.

Oppervlaktewater rijks- en binnenwater (Integraal PRTR-verslag): uitbreiding sturende vragen

Oppervlaktewater rijks- en binnenwater (Integraal PRTR-verslag): uitbreiding sturende vragen

Omdat het voor bedrijven en beoordelende instanties niet altijd duidelijk is dat lozingen van (indirecte) lozingen via een afvoerkanaal of riool maar zonder tussenkomst van de waterzuivering buiten de inrichting op een oppervlaktewater (rijkswater of binnenwater) in de module Oppervlaktewater rijkswater of Oppervlaktewater binnenwater moeten worden gerapporteerd met een beoordelende instantie zijn de sturende vragen van de modules Oppervlaktewater rijkswater en Oppervlaktewater binnenwater uitgebreid (met deelvraag b) en aangepast.

Afval (Integraal PRTR-verslag): wijziging volgorde velden + nieuwe totaalvelden in submodule Afval (EURAL)

Afval (Integraal PRTR-verslag): wijziging volgorde velden + nieuwe totaalvelden in submodule Afval (EURAL)

Op verzoek van beoordelende instanties is ter verduidelijking van (submodule Afval EURAL) de volgorde van de invoervelden op het scherm Afval Details van de submodule Afval (EURAL) van de module Afval gewijzigd en zijn bovendien ter verduidelijking totaalvelden toegevoegd.
De velden voor de opgave van gevaarlijk afval naar het buitenland en de velden voor de uitsplitsing per verwerkingsmethode zijn omgedraaid. Daarnaast zijn er totaalvelden toegevoegd voor ‘Nederland + elders’ en Nederland.

Energie algemeen (Integraal PRTR-verslag): tabbladen samengevoegd

Energie algemeen (Integraal PRTR-verslag): tabbladen samengevoegd

Naar aanleiding van een verbetersuggestie om het aantal tabbladen te verminderen en zodoende via de knoppennavigatie schermen niet over te slaan zijn in de module Energie algemeen de tabbladen van de submodules Energiegebruik en Gegevens WKK samengevoegd tot één blad, waarbij de verschillende onderdelen onder elkaar op het scherm zijn geplaatst.

Formulierkeuzescherm: status PRTR onder drempel toegevoegd

Formulierkeuzescherm: status PRTR onder drempel toegevoegd

Om voor alle gebruikers (van bedrijven, maar met name beoordelende instanties) in de e-MJV-applicatie in een oogopslag de status van ‘PRTR onder drempel’ (gehele bedrijf) duidelijk te maken, is op het formulierkeuzescherm een nieuwe kolom ‘PRTR onder drempel’ toegevoegd, met daarin de status conform de status van ‘PRTR onder drempel’ op de besloten website.
Een belangrijke reden waarom de modules nog de status ‘Gereed voor invoer’ hebben in de applicatie kan zijn dat een bedrijf in het geheel onder de drempelwaarden voor rapportage is gebleven. De status van PRTR onder drempel dient nog steeds via het overeenkomstige onderdeel op de besloten website van het e-MJV te worden opgegeven.

Vertrouwelijkheid op inactief

Vertrouwelijkheid op inactief

In het kader van de Wet Open Overheid (Woo) zijn bepaalde emissie- en energiegegevens niet generiek meer als vertrouwelijk aan te merken. Daarom is het onderdeel Vertrouwelijkheid op de besloten website, dat beschikbaar was voor beoordelende instanties, uitgeschakeld. Daarnaast is de mogelijkheid verwijderd om via de Print van de e-MJV-applicatie gegevens aan de hand van deze optie wel of niet als vertrouwelijk aan te merken/ wel of niet te tonen. Tenslotte is ook in de csv’s/rapportage op de besloten website de vertrouwelijkheid uitgeschakeld.

API voor beoordelende instanties

API voor beoordelende instanties

Om delen van de e-MJV-database op een directere wijze te ontsluiten voor beoordelende instanties anders dan via de reguliere CSV-bestanden via de besloten website, is een Application Programming Interface (API) gebouwd, zodat er (semi-)automatische data-uitwisseling van het e-MJV naar de genoemde instanties mogelijk is. Op dit moment maken enkele instanties reeds gebruik van deze API.

Help: geactualiseerd voor nieuwe verslagjaar

Help: geactualiseerd voor nieuwe verslagjaar

De Help bij de e-MJV-applicatie is geactualiseerd voor het nieuwe verslagjaar 2023, mede naar aanleiding van de jaarlijkse wijzigingen in de applicatie.