Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen voor het nieuwe verslagjaar (2022) in het e-MJV weergegeven.

Groot onderhoud e-MJV (onderliggende dataverwerkingsstromen)

Groot onderhoud e-MJV (onderliggende dataverwerkingsstromen)

Afgelopen jaar is gewerkt aan een grondige verbetering van de software van de e-MJV-applicatie. Deze verbetering heeft geen betrekking op de inhoud of het uiterlijk van het e-MJV, maar op onderliggende dataverwerkingsstromen. Sinds november van vorig jaar is reeds een eerste versie met deze verbetering beschikbaar, maar sindsdien is verder gewerkt aan het oplossen van fouten en verder verbeteren van deze versie. Desondanks kunnen er nog onvoorziene fouten of beperkingen van de functionaliteit bestaan. Na het vaststellen hiervan zullen deze zo spoedig mogelijk worden verholpen.

MJA- en MEE-monitoring, Addendum MEE-monitoring en EEP: modules en (historische) data en verwijzingen volledig uit de e-MJV-database verwijderd

MJA- en MEE-monitoring, Addendum MEE-monitoring en EEP: modules en (historische) data en verwijzingen volledig uit de e-MJV-database verwijderd

Na de beëindiging van de monitoring in verslagjaar 2021 zijn vanaf het nieuwe kalenderjaar 2023 alle MJA- en MEE-gegevens op verzoek van RVO geheel uit het e-MJV verwijderd. Dit geldt ook voor de modules MJA- en MEE-monitoring, Addendum MEE-monitoring en EEP.

De basisgegevens van solo-MJA-bedrijven zijn vanaf het nieuwe verslagjaar 2022 eveneens uit de database van het e-MJV verwijderd. Voor vragen over de voormalige MJA- en MEE-monitoring of het opvragen van gegevens kunt u terecht bij de betreffende contactpersoon bij RVO

Indexscherm verslag: publiceren mouse-over tekst aangepast voor 'envelopje met rood uitroepteken'

Indexscherm verslag: publiceren mouse-over tekst aangepast voor 'envelopje met rood uitroepteken'

Om gebruikers erop te attenderen dat alleen het wijzigen van de status niet voldoende is om een module weer voor de andere partij beschikbaar te stellen voor wijziging of beoordeling, is de mouse-over-tekst van het 'envelopje met rood uitroepteken' op het Index-scherm aangepast met een verwijzing naar het publiceren van de module.

Algemene gegevens: niet meer tonen IPPC-/RIE-categorieën

Algemene gegevens: niet meer tonen IPPC-/RIE-categorieën

Omdat de in de module Algemene gegevens getoonde IPPC-categorie(ën) na introductie van de RIE niet altijd correct zijn gebleken en er daarnaast geen directe koppeling met de eventueel toegevoegde RIE-/IPPC-categorie(ën) op de IPPC-website, is besloten de RIE-/IPPC-categorie(ën) niet meer te tonen in de module Algemene gegevens, te weten op het tabblad Basisgegevens vervolg. Dit voorkomt onjuistheden en discrepanties tussen het e-MJV en de IPPC-website.

Lucht – Emissiepunten: emissiepunten verwijderd en wijzigingen van gegevens doorgevoerd

Lucht – Emissiepunten: emissiepunten verwijderd en wijzigingen van gegevens doorgevoerd

Op basis van de meldingen van bedrijven van afgelopen jaar zijn verschillende emissiepunten verwijderd en diverse gegevens van emissiepunten aangepast.

Lucht en Energie algemeen: enkele stookwaarden en emissiefactoren in de energiedragerslijst aangepast

Lucht en Energie algemeen: enkele stookwaarden en emissiefactoren in de energiedragerslijst aangepast

Verschillende stookwaarden en emissiefactoren zijn geactualiseerd conform de laatste versie van de Nederlandse energiedragerslijst.

Van de volgende brandstoffen zijn de default CO2-emissiefactoren aangepast:
Raffinaderijgas, Chemisch restgas, Overige bitumineuze steenkool, Aardgas, Compressed natural gas (CNG), Liquified natural gas (LNG), Motorbenzine, Afval.

Van de volgende brandstoffen is bovendien de default stookwaarde gewijzigd:
Overige bitumineuze steenkool, Biobenzine, Biodiesel en afval.

De actuele stookwaarden en CO2-emissiefactoren zijn terug te vinden in de (Help van de) e-MJV-applicatie.

Energie algemeen: nieuwe sturende vraag wel/niet invullen module

Energie algemeen: nieuwe sturende vraag wel/niet invullen module

Om te verduidelijken dat een bedrijf de module Energie algemeen niet gaat invullen is een nieuwe sturende vraag toegevoegd die is gekoppeld aan de submodule Energiegebruik. Als bedrijven dan een lege module indienen, is het hiermee ook veel eenvoudiger om de module te verwijderen in het geval dat PRTR onder drempel op ‘Ja’ is gezet door de beoordelende instantie, maar er toch een lege module Energie algemeen is ingediend.

Water en Lokale thema's: uitbreidingen met facultatieve velden voor het Ministerie van IenW en het CBS

Water en Lokale thema's: uitbreidingen met facultatieve velden voor het Ministerie van IenW en het CBS

Voor een vollediger beeld van waterverbruik door bedrijven is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en i.s.m. het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) een aantal facultatieve invoervelden toegevoegd aan de modules Oppervlaktewater binnenwater, Oppervlaktewater rijkswater en Lokale Thema's, namelijk:

 • In de modules oppervlaktewater: Waterinname - Waarvan voor koeling en Waterafvoer - Waarvan uit koeling
 • In Waterzuivering buiten inrichting: Lozing op riool - Waarvan uit koeling
 • Lokale thema’s - Watergebruik: 
  • Weergave van de doorgekopieerde, opgesplitste gegevens over waterinname en -afvoer uit de modules Oppervlaktewater rijkswater en Oppervlaktewater binnenwater als totalen en Waarvan voor koeling en Waarvan uit koeling
  • Splitsing van de gegevens van leidingwater naar de nieuwe posten Leidingwater (drinkwater) en Leidingwater (industriewater)
  • Een nieuw veld Water afkomstig uit externe bronnen
  • Een nieuwe kolom bestaande uit een deel Waarvan voor koeling en Waarvan uit koeling.
Afval: verwijdering historische submodule Afvalwaterzuiveringsslib uit e-MJV-applicatie

Afval: verwijdering historische submodule Afvalwaterzuiveringsslib uit e-MJV-applicatie

Van de al sinds verslagjaar 2017 niet meer in te vullen submodule Afvalwaterzuiveringsslib werd de historie nog getoond in de applicatie. Door onbekende oorzaak werd de submodule echter in huidige verslagjaren onterecht heropend, nadat de module Afval met de status Aanvulling gevraagd werd gepubliceerd, en moest dan alsnog worden ingevuld. Daarom is de submodule met ingang van dit verslagjaar geheel uit de applicatie verwijderd. Eventuele historie kan nog worden bekeken via een export van de bijbehorende csv via Verslagen in tabelvorm.

Help: geactualiseerd voor nieuwe verslagjaar

Help: geactualiseerd voor nieuwe verslagjaar

De Help bij de e-MJV-applicatie is geactualiseerd voor het nieuwe verslagjaar 2022, mede naar aanleiding van jaarlijkse wijzigingen in de applicatie.

Help/ publieke website: tonen overzicht koppelingen tussen E-PRTR-activiteiten en de RIE-/IPPC-categorieën

Help/ publieke website: tonen overzicht koppelingen tussen E-PRTR-activiteiten en de RIE-/IPPC-categorieën

Na het niet meer tonen van de RIE-/IPPC-categorieën in de module Algemene gegevens wordt op de publieke website, met een verwijzing in de Help, ter informatie aan de gebruikers van het e-MJV nu wel een overzicht getoond van de koppelingen tussen E-PRTR-activiteiten en de RIE-/IPPC-categorieën.

Algemeen: notificatie bij verwijderen hoofdaccount

Algemeen: notificatie bij verwijderen hoofdaccount

Wanneer een hoofdaccount wordt verwijderd, wordt vanaf dit jaar ter bevestiging van de verwijdering een notificatie gestuurd naar het bijbehorende e-mailadres.

Algemeen: status inlogaccounts op ‘Ter verificatie’ in het nieuwe jaar

Algemeen: status inlogaccounts op ‘Ter verificatie’ in het nieuwe jaar

Om eenvoudig te kunnen nagaan of een gebruiker al heeft ingelogd nadat het account aan het begin van het jaar in de inlogdatabase op 'wachtwoord te wijzigen' is gezet, is de account-status aan het begin van het jaar op 'Ter verificatie' gezet.

Algemeen: gemeentelijke herindelingen 2023 verwerkt

Algemeen: gemeentelijke herindelingen 2023 verwerkt

Dit jaar hebben er weer verschillende gemeentelijke herindelingen plaatsgevonden. Deze wijzigingen zijn waar nodig ook doorgevoerd in het e-MJV, waarbij samenvoegingen van gemeenten hebben plaatsgevonden en koppelingen met bedrijven/modules dan zijn gewijzigd.