Beheer afvalstoffen

Voor het beheer van het gevaarlijk afval en niet-gevaarlijk afval dient onderscheid gemaakt te worden tussen verwijdering (D) en nuttige toepassing (R). De mogelijke R- en D-handelingen zijn gedefinieerd in de Kaderrichtlijn afvalstoffen in de respectievelijke bijlagen II B en II A. Voorbeelden van verwijderen zijn storten op land en verbranden. Voorbeelden van nuttige toepassing zijn terugwinnen van metalen en herraffinage van olie.

Meetmethode

De gerapporteerde hoeveelheden dienen bepaald te zijn volgens de best beschikbare informatie. Hierbij heeft meten de voorkeur boven berekenen, wat weer de voorkeur heeft boven schatten of ramen. Elke methode is toegestaan mits het de best beschikbare informatie betreft, en er helder is aangegeven welke methode is gebruikt. In de praktijk zal nagenoeg elk afvaltransport gewogen zijn door middel van een weegbrug. Daarmee zal meten de meest gangbare methode zijn.

NAW-gegevens uitvoer gevaarlijk afval

Voor de be/verwerking van uitgevoerd gevaarlijk afval dient gerapporteerd te zijn wie de be/verwerking heeft uitgevoerd, en wat de exacte locatie in het buitenland was. Deze rapportageplicht geldt alleen voor inrichtingen die hun afval rechtstreeks naar het buitenland (laten) vervoeren.

Gerapporteerde hoeveelheden afvalstoffen

Voor het controleren van de gerapporteerde hoeveelheden (niet-) gevaarlijk afval zijn in essentie drie bronnen beschikbaar:

  • Historische gegevens van betreffende exploitant aan het bevoegd gezag of eerdere rapportages in het kader van het milieujaarverslag.
  • Meldingen van nationale afvaltransporten aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA); bevoegde gezagen kunnen toegang krijgen tot de database met nationale afvaltransporten om daarmee per inrichting gegevens te controleren.
  • Informatie over internationale afvaltransporten van EVOA; via internet is een overzicht raadpleegbaar van alle beschikkingen voor grensoverschrijdende transporten, inclusief de kennisgever, ontvanger en toegestane hoeveelheden te transporteren afval.

Hier vindt u een meer uitgebreide handleiding over het valideren van afvalgegevens.

Voor specifieke vragen kan informatie verkregen worden via de helpdesk.