Toelichting op het gebruik van de voorbeelduitwerking voor een meet- en registratiesysteem

Hieronder treft u de toelichting aan op het gebruik van de voorbeelduitwerking.

Het standaard format in het spreadsheet bevat twee tabbladen. In het tabblad "PRTR overview" worden de sector waar de activiteit plaatsvindt, de vervuilende component, het compartiment waarnaar wordt geëmitteerd en de namen van de kopieën van het tabblad " basis" gespecificeerd. In het tabblad " basis" en de kopieën hiervan worden de toegepaste methodes per bron gespecificeerd. In het algemeen moet voor elke bron een kopie worden gemaakt van het tabblad " basis". Als de namen van de kopieën zijn gespecificeerd in het tabblad "PRTR overview", wordt het totaal van de routinematige emissie berekend en vergeleken met de drempelwaarden. Naast de twee genoemde tabbladen, bevat de spreadsheet drie tabbladen met voorbeelden.

 1. Open het tabblad "PRTR overview" en selecteer een taal met het pull-down menu in cel D4;
 2. Voer de identificatie van het bedrijf en de site in in cel D5;
 3. Selecteer de sector met het pull-down menu in cel D6;
 4. Selecteer het compartiment waarnaar de vervuilende stof wordt geëmitteerd met het pull-down menu in cel D7;
 5. Om de lijst van de PRTR componenten te verkorten, kunt u een deel van de componentnaam in cel D8 invullen. Bijvoorbeeld "meth" voor componenten met methaan of methyl in de naam; 
 6. De lijst kan verder worden verkort door cel D9 aan te vinken. De lijst zal alleen die milieuvervuilende stoffen bevatten die relevant zijn voor de geselecteerde sector en compartiment waarnaar wordt geëmitteerd;
 7. Selecteer de vervuilende component met het pull-down menu in cel D10. In cel D11 wordt dan de drempelwaarde per jaar gegeven;
 8. Maak voor elke bron die de geselecteerde component naar het geselecteerde compartiment emitteert, een kopie van het tabblad " basis";
 9. Hernoem de kopieën van het tabblad " basis". Gebruik hiervoor alleen numerieke karakters (A-Z; a-z; 0-9); het invoeren van andere karakters zoals spaties zal fouten veroorzaken in de berekening van de totale jaarvracht;
 10. Voer in de range B15-B34 de namen van de tabbladen in;
 11. Open de (eerste) kopie van de worksheet " basis";
 12. Voer in cel D4 de beschrijving van de bron(nen) in;
 13. Selecteer de classificatie van de gebruikte methode voor de bepaling van de routinematige emissies in de rijen 6-11;
 14. In de rijen 14- 23 worden de variabelen A t/m J (zie kolom B) voor de bepaling van de routinematige emissies gespecificeerd;
 15. Voer in de range C14-C23 de beschrijving van de gebruikte variabelen in;
 16. Voer in de cellenbereiken E14-E23, F14-F23 en G14-G23 respectievelijk de te verwachten waarden, de eenheid en indien relevant; de meetfrequentie in. De oorsprong van de te verwachten waarde moet worden gespecificeerd in de range D14-D23. Er kan bijvoorbeeld worden gerefereerd naar het CORINAIR, het analyserapport of naar een code in de procescomputer;
 17. Als een waarde onder de detectielimiet of boven het schaalbereik is, of het meetinstrument is buiten bedrijf, dan moet de defaultwaarde hiervoor gespecificeerd worden in respectievelijk de range H14-H23, I14-I23 en J14-J23. Bijvoorbeeld als de meetapparatuur niet in bedrijf is als gevolg van onderhoud, kan de gemiddelde waarde van de eerste en de laatste valide meting worden gebruikt. De specificatie kan een nummer van een procedure zijn;
 18. Voer in cel D24 de formule in die is gebruikt voor de berekening van de jaarlijkse routinematige emissies. Doe dit in tekstvorm, bijvoorbeeld; "A x B". In cel E24 wordt de formule ingevoerd die gebruikt wordt in Excel; de formule "A x B" wordt dan "=E14*E15". De berekende emissie van de verwachte waarde van de variabelen wordt gepresenteerd in het tabblad "PRTR overview". In cel F24 wordt de eenheid gespecificeerd;
 19. In de rijen 28-37 worden de variabelen K t/m T (zie kolom B) voor de bepaling van de niet-routinematige emissies zoals opstarten, in bedrijfname en het niet functioneren van de bestrijdingstechniek gespecificeerd;
 20. Voer in de range C28-C37 de beschrijving van de gebruikte variabelen in;
 21. Voer in de range E28-E37 en F28-F37 de verwachte waarden en de eenheid van de variabelen in. In de range D28-D37 wordt de oorsprong van de verwachte waarde gespecificeerd. Bijvoorbeeld door te refereren aan een emissierapport of een berekening van een ongereinigde emissie. 
 22. Voer in cel D38 de formule in van de berekening van de jaarlijkse routinematige emissie. Doe dit in tekstvorm, bijvoorbeeld; "K + L". In cel E38 wordt dan de formule ingevoerd in de vorm "=E28 + E29". De berekende emissie op basis van de verwachte waarde van de variabelen wordt niet opgeteld bij de totale emissie in het tabblad "PRTR overview". In cel F38 wordt de eenheid gespecificeerd;
 23. Herhaal de stappen k t/m u voor elke kopie van het tabblad " basis";
 24. Open het tabblad "PRTR overview". In cel B36 is te zien of de emissie boven de drempelwaarde is en of derhalve rapportage van de jaaremissie verplicht is.