Welkom bij de ZZS-emissiedatabase. In deze database kunt u als bedrijf de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) naar lucht en water rapporteren. Als beoordelende instantie kunt u deze gegevens inzien en beoordelen. Op deze pagina vindt u inhoudelijke informatie over de ZZS-emissiedatabase en praktische informatie over het werken met de besloten website en de invoerapplicatie.  

Wilt u direct aan de slag met het rapporteren of beoordelen van ZZS-emissiegegevens? Gebruik de tegels hiernaast om direct naar de applicatie of de besloten website te gaan.  Indien u nog geen ZZS-modules heeft of in de ZZS-modules nog geen ZZS-gegevens kunt invoeren, dan kunt u zich melden bij de helpdesk. Zie voor meer informatie het onderdeel 'Aanmelden en inloggen' verderop op deze pagina.

Heeft u aanvullende vragen of loopt u tegen problemen aan bij het werken met de ZZS-emissiedatabase? Neem dan contact op met de helpdesk van het elektronisch milieujaarverslag (e-MJV).

N.B. Op 5 maart hebben het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) gezamenlijk een webinar gegeven over de ZZS-emissiedatabase. Een nieuwsbericht hierover met een link naar de stukken vindt u hier.

Informatieplicht

Informatieplicht

Voert uw bedrijf activiteiten uit waarbij ZZS vrijkomen in lucht of water? Dan bent u verplicht voor deze emissies elke vijf jaar te rapporteren aan het bevoegde gezag. U bent als bedrijf zelf verantwoordelijk voor tijdige en juiste rapportage. Zie ook 'Wat is de wettelijke basis van de ZZS-emissiedatabase?'.

Rapporteren in de ZZS-emissiedatabase

Rapporteren in de ZZS-emissiedatabase

De ZZS-emissiedatabase maakt gebruik van de infrastructuur van het elektronisch milieujaarverslag (e-MJV). Het e-MJV is een beveiligde en afgeschermde webomgeving waarin een bedrijf emissies van ZZS naar lucht en naar water rapporteert. Beoordelende instanties gebruiken het e-MJV om te toetsen of rapportages van bedrijven volledig, consistent en geloofwaardig zijn. Zie ook ‘Zijn emissiegegevens goed beveiligd?’.

Het e-MJV bestaat uit een besloten website en een invoerapplicatie. Op de besloten website vindt u een overzicht van alle openstaande en reeds uitgevoerde acties. Ook kunt u hier overzichtstabellen genereren. De invoerapplicatie bevat drie modules voor het invoeren van gegevens over emissies van ZZS naar lucht en naar water (direct en indirect).

Aanmelden en inloggen

Aanmelden en inloggen

Elke gebruiker van het e-MJV (zowel bedrijf als beoordelende instantie) heeft een persoonlijk account nodig om in te kunnen loggen in de e-MJV applicatie. Het account is gekoppeld aan uw persoonlijke e-mailadres en beveiligd met een wachtwoord dat u jaarlijks moet wijzigen. Via de volgende links vindt u meer informatie over het inlogaccount en het accountbeheer.

Heeft uw bedrijf al een account in het e-MJV en wilt u ZZS gaan rapporteren? Dan stuurt u een bericht naar de e-MJV-helpdesk. Hierin geeft u aan welke ZZS-modules (lucht, water indirect en/ of water direct) u wilt rapporteren en wie de beoordelende instantie voor deze modules is. Zie ook ‘Wie is de beoordelende instantie?'.

Heeft uw bedrijf nog niet eerder gerapporteerd in het e-MJV, dan moet uw bedrijf worden aangemeld. Zowel het bedrijf zelf, als de beoordelende instantie kunnen deze aanmelding doen.
Doet u als bedrijf de aanmelding? Stel dan de beoordelende instantie hiervan op de hoogte. Doet u als beoordelende instantie de aanmelding? Stel dan het bedrijf hiervan op de hoogte.

Is uw bedrijf gestopt met de activiteiten waarbij ZZS-emissies plaatsvindt, dan moet uw bedrijf worden afgemeld. Dit doet u door een bericht te sturen naar de e-MJV-helpdesk. Ook de beoordelende instantie kan een bedrijf afmelden.

De ZZS-emissiedatabase invullen (voor bedrijven)

De ZZS-emissiedatabase invullen (voor bedrijven)

De ZZS-emissiedatabase wordt gevuld vanuit 3 invoermodules binnen de e-MJV-applicatie:

  • ZZS lucht
  • ZZS water indirect (via riolering, RWZI of AWZI)
  • ZZS water direct

Per module is voor elk veld aangegeven wat u moet invoeren. U kunt aanvullende informatie inzien door te klikken op het icoontje met een i of door de helpschermen te openen.

Heeft u eerder al eerder gerapporteerd? Dan haalt de module bij een volgende rapportage de ingevoerde activiteiten op en hoeft u (indien er geen wijzigingen zijn) alleen de emissiegegevens in te voeren.

Welke modules u als bedrijf moet invullen is afhankelijk van uw emissies. Het is ook mogelijk dat u verschillende modules in verschillende jaren moet rapporteren. Dit hangt af van wanneer de informatieplicht voor uw activiteit is ingegaan. Zie ook 'Hoe vaak en in welk jaar moet ik rapporteren?'.

Heeft u vragen over welke modules u moet invullen, overleg dan met uw beoordelende instantie(s).

Invoerapplicatie
Zodra een module is opengezet voor invoer staat de status op ‘Gereed voor invoer’. U kunt dan starten met de invoer van uw emissiegegevens. Zie ook ‘Wat moet ik rapporteren in de ZZS-emissiedatabase?’.
Als u klaar bent met het indienen van gegevens, kunt u de status wijzigen naar ‘Definitief ingevoerd’. U kunt de module nu ‘publiceren’. Door de module te publiceren wordt deze zichtbaar voor de beoordelende instantie. Na publicatie is het niet meer mogelijk de status terug te zetten naar ‘Gereed voor invoer’.

Het is mogelijk om bijlagen toe te voegen in de e-MJV-applicatie. U kunt bijvoorbeeld een meetrapport of een emissieberekening toevoegen om de ingevoerde gegevens te onderbouwen. Ook kunt u een Vermijdings- en ReductieProgramma (VRP) als bijlage toevoegen.

Na publicatie is de beoordelende instantie aan de beurt. De beoordelende instantie toetst of de gerapporteerde gegevens volledig, consistent en geloofwaardig zijn. Als dat het geval is, wijzigt de beoordelende instantie de status naar ‘Geaccepteerd’.

Als de gegevens nog onvoldoende zijn, wijzigt de beoordelende instantie de status naar ‘Aanvulling gevraagd’ of ‘Niet geaccepteerd’. In het eerste geval kunt u de gegevens nog aanpassen of aanvullen, in het tweede geval is de rapportage definitief.

U kunt de module ook als concept publiceren. De beoordelende instantie kan dit concept inzien, maar de status niet wijzigen. U kunt op basis van dit concept overleggen met de beoordelende instantie. U kunt, in overleg met uw beoordelende instantie, zoveel concepten indienen als u wilt. De applicatie bewaart de meest recente versie.

Heeft u een module gepubliceerd? Dan kan de beoordelende instantie dit zien in het statusoverzicht op de besloten website. U kunt een e-mailnotificatie instellen. De beoordelende instantie ontvangt dan een bericht dat u een module heeft gepubliceerd. Hoe dit werkt leest u onder het kopje ‘Publiceren’ in Werken met het e-MJV | e-MJV.

Praktische informatie over het invoeren en publiceren van gegevens vindt u onder Werken met het e-MJV | e-MJV. Voor vragen over de applicatie kunt u terecht bij de helpdesk.

Besloten website
Op de besloten website kunt u de procesvoortgang van uw modules volgen. Onder ‘Toon procesvoortgang’ vindt u de actuele stand van zaken en onder ‘Download procesvoortgang’ vindt u de statushistorie van de modules.

Ook kunt u overzichtstabellen genereren van de ingevoerde data onder ‘Verslagen in tabelvorm’. Bijvoorbeeld van ingevoerde  (en ingediende) emissies per activiteit of van de opgetelde jaarvrachten per stof. Dit kan zowel van historische als van nieuw ingevoerde data.

U kunt eerder ingevulde en ingediende rapportages op elk gewenst moment bekijken op de besloten website.

Gegevens beoordelen in de ZZS-emissiedatabase (door beoordelende instanties)

Gegevens beoordelen in de ZZS-emissiedatabase (door beoordelende instanties)

e-MJV-applicatie

Als een bedrijf de invulde emissiegegevens heeft gepubliceerd, kunt u deze als beoordelende instantie bekijken. Op het formulierkeuzescherm vindt u alle gepubliceerde verslagen van alle bedrijven die onder uw bevoegdheid vallen, ook eventuele historische verslagen. Met de zoekfunctie kunt u snel het juiste verslag vinden.

Heeft het bedrijf al eerder gerapporteerd? Dan kunt u de ingevoerde data in de ZZS-modules gemakkelijk vergelijken met de data uit vorige rapportageperiodes (met de knop ‘Vorig jaar’). U toetst of de ingevoerde gegevens volledig, consistent en geloofwaardig zijn. Zijn de gegevens op basis van deze criteria akkoord? Dan wijzigt u de status naar ‘Geaccepteerd’. Zijn de gegevens nog onvoldoende? Dan kunt u uw vragen in de vorm van een ‘Oordeel’ opnemen in het veld 'Opmerkingen’, de status van de module wijzigen in ‘Aanvulling gevraagd’ en de module publiceren. Indien na opnieuw indienen door het bedrijf de gegevens nog niet akkoord zijn, dan kunt u opnieuw aanvulling vragen of wijzigt u de status (uiteindelijk) in ‘Niet geaccepteerd’.

U kunt een e-mailnotificatie instellen. Het bedrijf ontvangt dan een bericht dat de status van een module is gewijzigd. Hoe dit werkt leest u onder het kopje ‘Publiceren’ in Werken met het e-MJV | e-MJV.

Heeft het bedrijf de gegevens als concept gepubliceerd, dan kunt u deze gegevens inzien, maar de status ervan niet wijzigen. Een bedrijf kan een concept rapportage indienen als basis voor een overleg.

Praktische informatie over het beoordelen en publiceren van gegevens vindt u onder Werken met het e-MJV | e-MJV. Voor vragen over de applicatie kunt u terecht bij de helpdesk.

Besloten website

Op de besloten website kunt u de status per bedrijf, de voortgang per beoordelende instantie of de voortgang per module zien. De actuele status vindt u onder ‘Toon procesvoortgang’ en de historie onder ‘Download procesvoortgang’. Deze overzichten kunt u tevens downloaden in tabelvorm (csv).

Ook kunt u overzichtstabellen genereren van de ingevoerde data van alle bedrijven onder uw bevoegdheid onder ‘Verslagen in tabelvorm’. Bijvoorbeeld van de opgetelde jaarvrachten per stof voor alle bedrijven die onder uw bevoegdheid vallen. Dit kan zowel van historische als van nieuw ingevoerde data.

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden

Wat zijn Zeer Zorgwekkende Stoffen?

ZZS zijn gevaarlijk voor mens en milieu. Ze kunnen bijvoorbeeld de voortplanting belemmeren, kankerverwekkend zijn of zich in de voedselketen ophopen. Het actuele overzicht van Zeer Zorgwekkende Stoffen vindt u op de website risico’s van stoffen.
 

Wat moet ik rapporteren in de ZZS-emissiedatabase?

U rapporteert ZZS-emissies naar lucht en naar water. Dit doet u afzonderlijk voor elke activiteit, elke stof en (indien van toepassing) elk emissiepunt. U rapporteert de hoogste jaargemiddelde concentratie en de hoogste jaarvracht uit de afgelopen rapportageperiode.

De ZZS-invoermodules zijn gekoppeld aan de actuele lijst met ZZS. Wilt u een stof rapporteren die niet op de lijst staat (bijvoorbeeld omdat u deze zelf geclassificeerd heeft als ZZS)? Neem dan contact op met de helpdesk.
 

Hoe vaak en in welk jaar moet ik rapporteren?

De uitstoot van ZZS moet elke 5 jaar worden gerapporteerd. Gerekend vanaf het jaar waarop de informatieplicht voor uw activiteit van kracht is geworden. De informatieplicht wordt van kracht wanneer: 

  1. uw activiteit in een vergunningvoorschrift is vastgelegd of
  2. er voor uw activiteit algemene regels van kracht zijn geworden of
  3. een stof waarmee u werkt de status ZZS-status heeft gekregen.

NB: Dat betekent dat verschillende activiteiten een ander rapportagejaar kunnen hebben. Twijfelt u wanneer u moet rapporteren? Of wilt u de rapportagejaren van uw activiteiten/emissies op elkaar afstemmen? Overleg dan met uw beoordelende instantie(s). Zie ook Wie is de beoordelende instantie?'.
 

Kan ik ook tussentijds rapporteren?

De standaard rapportageperiode voor ZZS is 5 jaar. U kunt ook tussentijds rapporteren. Bijvoorbeeld wanneer u het effect van een minimalisatiemaatregel wilt laten zien. De minimale rapportageperiode is 1 jaar. Overleg bij een tussentijdse rapportage altijd eerst met uw beoordelende instantie. In de invoerapplicatie kunt u de periode waarover u rapporteert specificeren door het begin- en eindjaar in te voeren.
 

Zijn emissiegegevens openbaar?

Emissiegegevens zijn opvraagbaar onder de Wet open overheid. Overheden zijn verplicht deze milieu-gegevens actief openbaar te maken. Op termijn zullen gegevens uit de ZZS-emissiedatabase (jaarvrachten per stof per bedrijf) voor een breder publiek ontsloten worden via de Emissieregistratie.
 

Zijn emissiegegevens goed beveiligd?

De ZZS-emissiedatabase is ondergebracht binnen de IT-infrastructuur van het e-MJV. Informatie over gebruiksvoorwaarden en systeemeisen vindt u op Gebruikersinformatie | e-MJV.

Wanneer u een module publiceert worden de gegevens opgeslagen in de e-MJV database bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in Bilthoven. Deze database is beveiligd zodat ongeautoriseerde personen geen toegang hebben tot de gegevens. Meer informatie over gegevensbeveiliging leest u onder Algemeen | e-MJV.
 

Wat is de wettelijke basis van de ZZS-emissiedatabase?

De informatieplicht voor de uitstoot van ZZS staat in artikel 5.23 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De informatieplicht geldt voor alle activiteiten:  

  1. waarvoor een vergunning nodig is (zie Bal hoofdstuk 3 ) én
  2. waarop de ZZS-paragraaf van toepassing is (Zie Bal hoofdstuk 5 paragraaf 4.3)  

Er is een wetswijziging in voorbereiding die regelt dat de rapportage van emissies verplicht via de digitale ZZS-emissiedatabase gebeurt. Vooruitlopend daarop is de ZZS-emissiedatabase sinds januari 2024 beschikbaar voor het rapporteren van ZZS-emissies.

Meer informatie over het Bal en over het ZZS-beleid vindt u op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).
 

Wie is de beoordelende instantie/ het bevoegde gezag?

U kunt in uw vergunning lezen wie uw situatie de beoordelende instantie is. Indien uw bedrijf zowel ZZS-emissies naar lucht als naar water heeft, dan kunt u te maken hebben met verschillende beoordelende instanties.

Hoofdstuk 2 van het Bal beschrijft welk bestuursorgaan (gemeente, provincie, waterschap of Rijk) bevoegd gezag is bij een milieubelastende activiteit.

Voor emissies van ZZS naar lucht en indirecte emissies naar water (via riolering, RWZI of AWZI), is in de meeste gevallen de gemeente of provincie het bevoegd gezag. In de praktijk laten provincies en gemeenten de uitvoering vaak over aan omgevingsdiensten of regionale uitvoeringsdiensten. De omgevingsdienst of regionale uitvoeringsdienst is dan de beoordelende instantie.

Voor directe emissies van ZZS naar oppervlaktewater is Rijkswaterstaat of het Waterschap bevoegd gezag. Dit hangt af van welk oppervlaktewater het betreft. Rijkwaterstaat en Waterschappen treden ook op als beoordelende instantie in het e-MJV.
 

Er staan al gegevens in de ZZS-modules die ik niet zelf heb ingevoerd. Waar komen deze gegevens vandaan?

In het kader van de provinciale ZZS-uitvraag hebben bedrijven vanaf 2017 emissiegegevens aan bevoegde gezagen aangeleverd. Het RIVM heeft deze gegevens in de database ingevoerd. Op deze manier bouwen we aan een zo volledig mogelijke database.

 

Er staan al gegevens in de ZZS-modules die ik niet zelf heb ingevoerd. Hoe kan ik deze gegevens wijzigen?

Klopt er iets niet aan de ingevoerde gegevens? Geef dan in het mutatieformulier aan welke informatie onjuist is en stuur het ingevulde mutatieformulier naar de helpdesk. 

Het mutatieformulier is alleen bedoeld voor het wijzigen van foutief ingevoerde gegevens. Heeft u inmiddels meer actuele gegevens? Dan kunt u in overleg met uw beoordelende instantie een nieuwe rapportage indienen. Voor nadere informatie hierover, zie de overeenkomstige vraag hieronder. en het onderdeel Aanmelden en inloggen.

Wilt u iets anders wijzigen, bijvoorbeeld de naamgeving of indeling van activiteiten? Het is niet mogelijk dit type wijzigingen door te voeren in de historische gegevens. U kunt dit wel aanpassen bij een volgende rapportage. 

Heeft u een andere vraag over de reeds ingevoerde gegevens? Neem dan contact op met de helpdesk.


Klopt er iets niet aan de ingevoerde gegevens of heeft u hier een vraag over?

Neem dan contact op met de helpdesk.
 

Heeft u inmiddels meer actuele gegevens en wilt u deze rapporteren, maar zijn de ZZS-modules nog niet opengesteld?

Stuur een verzoek om de modules open te zetten voor rapportage naar de e-MJV helpdesk . Zie ook Aanmelden en inloggen.