Het elektronisch milieujaarverslag (e-MJV) is een beveiligde en afgeschermde webapplicatie waarmee:

  • Industriële bedrijven hun Integraal PRTR-verslag, de emissies van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) naar de lucht en water, de getalsmatige rapportage voor de olie- en gaswinningsindustrie en/ of hun vrijwillige rapportage over emissies, energieverbruik, water(gebruik) en afval elektronisch opstellen en indienen;
  • de betrokken beoordelende instanties de verslagen beoordelen.
     

E-PRTR-plichtig

Een bedrijf is E-PRTR-plichtig als er een of meer van de in bijlage I van de E-PRTR-verordening genoemde activiteiten plaatsvinden in een mate die de daarin gespecificeerde toepasselijke capaciteitsdrempelwaarde overtreft. Dit is de reikwijdte van de verordening.

Bedrijven die E-PRTR-plichtig zijn en die emissies en/of afvaltransporten boven de drempelwaarden hebben, moeten een Integraal PRTR-verslag indienen. Het Integraal PRTR-verslag is in de volgende Nederlandse wetgeving verankerd:

 

Olie en gas

Bedrijven die de intentieverklaring uitvoering milieubeleid olie- en gaswinningindustrie hebben ondertekend dienen hun getalsmatige rapportage in via de module Olie en gas.
 

Vrijwillig

Ook wanneer een inrichting niet onder de reikwijdte van de E-PRTR-verordening valt, is op basis van afspraken tussen bedrijven en hun beoordelende instantie vrijwillige rapportage via het e-MJV mogelijk. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de modules uit het Integraal PRTR-verslag.