Accidentele uitstoot

Alle niet opzettelijke, routinematige of niet-routinematige uitstoot die voortvloeit uit ongecontroleerde ontwikkelingen tijdens het verrichten van de activiteiten als bedoeld in Bijlage 1 EG-verordening PRTR op het terrein van de inrichting.

Afvalstof

Definitie volgens de Europese Richtlijn Afvalstoffen (2006/12/EG welke richtlijn 75/442/EEG vervangt), dit is elke stof of elk voorwerp behorende tot de in Bijlage 1 EG-verordening PRTR genoemde categorieën waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

Afvalwater

Stedelijk, huishoudelijk en industrieel afvalwater als omschreven in artikel 2, leden 1, 2 en 3, van Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater1, hierin staat: 

  • stedelijk afvalwater: huishoudelijk afvalwater of het mengsel van huishoudelijk afvalwater en industrieel afvalwater en/of afvloeiend hemelwater;
  • huishoudelijk afvalwater: afvalwater van woongebieden en diensten, dat overwegend afkomstig is van de menselijke stofwisseling en van huishoudelijke werkzaamheden;
  • industrieel afvalwater: al het afvalwater dat wordt geloosd vanaf terreinen die voor bedrijfsactiviteiten worden gebruikt en dat geen huishoudelijk afvalwater of afvloeiend hemelwater is;

Als ook elk ander gebruikt water dat, vanwege de stoffen of voorwerpen die het bevat, onder regelingen van het Gemeenschapsrecht valt;

Beoordelen

Het beoordelen van milieujaarverslagen is een onderdeel van het valideren van de verslagen, waarmee één cyclus in het proces van valideren wordt afgesloten. Het beoordelen vindt plaats in de periode april/juni volgend op het verslagjaar. Met het beoordelen wordt nagegaan of het bedrijf heeft voldaan aan de eisen uit de wet- en regelgeving en of de gerapporteerde milieugegevens een weergave zijn van de werkelijkheid.

Beste Beschikbare Informatie

Die informatie waarmee het betrouwbaarste, volledigste en meest accurate beeld wordt gegeven van het gevraagde, en waarvan het redelijk is te verwachten (praktisch uitvoer) dat een bedrijf deze kan afleiden uit de gegevens zoals zij deze tot haar beschikking heeft of waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat zij deze tot haar beschikking zou moeten hebben op basis van regelgeving, gangbare praktijken en/of goede bedrijfsvoering

Bevoegde instantie

Definitie in de E-PRTR verordening: de nationale autoriteit of autoriteiten, of enigerlei andere bevoegde instantie of instanties, die door een lidstaat is (zijn) aangewezen; De bevoegde instanties hebben tot taak de kwaliteit van de door de exploitanten verstrekte informatie te beoordelen. In Nederlandse utivoeringswet E-PRTR is de aanwijzing van de bevoegde instanties als volgt geregeld:

Als bevoegde instantie als bedoeld in artikel 2, onder 2, van de EG-verordening PRTR en ingevolge deze titel wordt aangewezen het bestuursorgaan dat voor de inrichting bevoegd is een omgevingsvergunning of een vergunning als bedoeld in artikel 6.2, eerste lid, van de Waterwet te verlenen, dan wel, in geval op de inrichting de Mijnbouwwet van toepassing is, Onze Minister van Economische Zaken. 2. In afwijking van het eerste lid wordt Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen als bevoegde instantie voor inrichtingen waar activiteiten worden verricht als bedoeld in bijlage I, nummer 7, onder a, bij de EG-verordening PRTR.

Consistentie

Hieronder wordt verstaan dat gedurende meerdere jaren gegevens worden gerapporteerd op basis van ondubbelzinnige en uniforme definities, bronnenidentificatie en betrouwbare methodieken voor de uitstootbepaling. Wanneer bedrijven op consistente wijze rapporteren, kunnen de lidstaten eveneens, in een gestandaardiseerde opmaak, een consistente rapportage aan de Commissie en het EMA uitvoeren. Hierdoor kunnen de gerapporteerde gegevens worden vergeleken met eerdere uitstootgegevens van rapporterende bedrijven of met gegevens uit soortgelijke bronnen in andere landen. Wat dit betreft is het essentieel dat in elke lidstaat consistent gebruik wordt gemaakt van het identificatienummer van bedrijven, met inbegrip van de melding van wijzigingen in het identificatienummer.

Diffuse bronnen

Dit  zijn de vele kleinere of verspreid liggende bronnen van waaruit verontreinigende stoffen kunnen vrijkomen in de bodem, de lucht of het water, waarvan de gecombineerde gevolgen voor die milieucompartimenten aanmerkelijk kunnen zijn, en ten aanzien waarvan het ondoenlijk is van elke afzonderlijke bron rapportages te verzamelen

e-MJV = elektronisch milieujaarverslag

Webapplicatie voor het elektronisch opstellen, indienen en beoordelen van milieujaarverslagen en andere milieujaarrapportages. Het rapportageinstrument e-MJV is ontwikkeld ter vermindering van de administratieve lasten van bedrijven en overheden, om hen niet nodeloos lastig te vallen met diverse rapportageformulieren.

E-PRTR = European Release and Transfer Register

Openbaar toegankelijk Europese register inzake uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen. Hierin worden voor alle Lidstaten van de Europese Unie de gegevens openbaar gemaakt van bepaalde emissies door diffuse bronnen en de PRTR-rapportages van individuele Europese bedrijven inzake emissie van vervuilende stoffen in water, lucht en bodem alsmede het transport van afval. Het betreft de invulling van het PRTR protocol door de Europese Gemeenschap, individuele ondertekenaars van het PRTR-protocol waaronder alle lidstaten van de Europese Unie; zijn verplicht een eigen (nationaal) PRTR-register in te stellen.

Geloofwaardigheid

Geloofwaardigheid verwijst naar de authenticiteit, vergelijkbaarheid en transparantie van de gegevens. Als het gaat om de registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen is geloofwaardigheid nauw verbonden met consistentie. Indien de benaderingen en gegevensbronnen die in een inventarisatieontwikkelingsproject worden gehanteerd, als consistent worden beschouwd, zullen de gebruikers een aanvaardbare mate van vertrouwen krijgen in de uitstootgegevens die via deze technieken worden verzameld. Voorts is het van belang dat de informatie in het E-PRTR vergelijkbaar is, zodat binnen een land of tussen verschillende landen een objectieve en betrouwbare vergelijking kan plaatsvinden tussen de uitstoot en overbrengingen van het terrein naar elders vanuit verschillende bedrijven. Aanduiden of een uitstoot of overbrenging van het terrein naar elders is gemeten, berekend of geraamd en de exacte vermelding van de gehanteerde meet- of berekeningsmethodiek om de uitstoot of overbrenging te bepalen, helpen de gegevens transparant te maken en zorgen ervoor dat de gegevens geloofwaardig zijn.

Gevaarlijk afval

Eelke stof of elk voorwerp als omschreven in artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG.

Inrichting

Een of meer installaties op hetzelfde terrein die door een en dezelfde natuurlijke persoon of rechtspersoon worden geëxploiteerd.

Installatie

Een vaste technische eenheid waarin een of meer in bijlage I van de E-PRTR Verordening vermelde activiteiten alsmede andere daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten plaatsvinden die technisch in verband staan met de op het terrein in kwestie ten uitvoer gebrachte activiteiten en die gevolgen kunnen hebben voor de emissies en de verontreiniging.

Integraal PRTR-verslag

Milieujaarrapportage door industriële inrichtingen gebaseerd op de verplichtingen onder de EG-PRTR verordening PRTR aangevuld met rapportageverplichtingen die gegevens genereren die noodzakelijk zijn voor de overheid om de voortgang van het milieubeleid te monitoren, milieuprestaties van bedrijven te volgen en te kunnen voldoen aan internationale rapportageverplichtingen.

IPO = Interprovinciaal overleg

Een vereniging, waarvan alleen de Nederlandse provincies lid kunnen worden. Onder het IPO werken de twaalf provincies samen om de condities waaronder provincies werken te optimaliseren en provinciale vernieuwingsprocessen stimuleren. Het IPO heeft drie kernfuncties: belangenbehartiging, platform en vernieuwing.

Kyoto-protocol

Protocol van Kyota bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake de klimaatverandering en de gezamenlijke nakoming van daaruit voortvloeiende verplichtingen (Trb. 2005, 1).

LOD = Last onder dwangsom

LOD is een besluit waarin wordt bepaald dat een overtreding niet mag worden herhaald of voorgezet (de last) op straffe van het verbeuren van een geldbedrag (de dwangsom). Het is een reparatoire sanctie, door middel van het geven van een financiële prikkel wordt de overtreder aangezet tot het herstellen van de met de wet strijdige situatie.

MJR = Milieujaarrapportage

Verzamelnaam voor jaarlijks opgestelde rapportages met betrekking tot milieuaangelegenheden. In het kader van de Leidraad zijn dit milieujaarverslagen in het kader van het Integraal PRTR-verslag, vrijwillige rapportage en in het kader van de olie- en gaswinningsindustrie.

MJV = Milieujaarverslag

Een milieujaarverslag was een verslag door een bedrijf aan de overheid over haar milieuprestaties in het desbetreffende verslagjaar. Een bedrijf kon onder het Besluit Milieuverslaglegging wettelijk verplicht zijn een MJV op te stellen, of zich in het kader van het milieuconvenant Doelgroepenbeleid Milieu en Industrie (DMI) verplicht hebben tot het opstellen, of kon vrijwillig een MJV opstellen. Met de introductie van het Integraal PRTR-verslag is het milieujaarverslag komen te vervallen. Wel is 'vrijwillige' rapportage in het Integraal PRTR-verslag nog steeds mogelijk.

MRS = meet en registratiesysteem

Het meet- en registratiesysteem is de voor de gegevensinzameling gebruikte methodiek (bedoeld in artikel 5, vijfde lid, EG-verordening PRTR.). Onder methodiek worden alle handelingen verstaan die nodig zijn om tot een deugdelijke gegevensinzameling te kunnen komen. Het meet- en registratiesysteem wordt zodanig ingericht dat hiermee volledige, consistente en geloofwaardige gegevens als bedoeld in artikel 9, tweede lid, EG-verordening PRTR kunnen worden gegenereerd (tweede lid, onder a). Daarnaast dient met behulp van het meet- en registratiesysteem te kunnen worden voldaan aan de verplichting in artikel 5, derde lid, EG-verordening PRTR inzake het met gepaste frequentie vergaren van informatie (tweede lid, onder b). Het meet- en registratiesysteem dient in ieder geval ook een beschrijving te bevatten van de wijze waarop de jaarvrachten voor de emissies zijn bepaald.

NEC-richtlijn

Richtlijn nr. 2001/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2001 inzake nationale emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffe (PbEG L 309).

Niet-routinematige activiteiten

Dit zijn uitzonderlijke activiteiten die plaatsvinden tijdens de gecontroleerde verrichting van de activiteiten van Bijlage 1 EG-verordening PRTR en die kunnen leiden tot grotere emissies en overbrengingen van verontreinigende stoffen, bijvoorbeeld stilleggings- en opstartprocessen voor en na onderhoudswerkzaamheden.

Nuttige toepassing

De in bijlage II B van de Richtlijn 75/442/EEG  bedoelde handelingen.

Overbrenging

Buiten de locatie is het buiten de grenzen van de faciliteit brengen van hetzij verontreinigende stoffen, hetzij afvalstoffen bestemd voor verwijdering of nuttige toepassing en van verontreinigende stoffen in afvalwater bestemd voor afvalwaterzuivering

PRTR-Protocol

Pollutant Release and Transfer Register-protocol van het Aarhus verdrag voor openbaarheid voor milieu-informatie. Ondertekenaars van het protocol hebben zich verplicht tot het opstellen van een openbaar register van milieugegevens waarin zij rapportages van inrichtingen over hun emissies en afvalafvoer openbaar maken. De Europese Unie heeft als ondertekenaar hiertoe de EG-verordening PRTR opgesteld om een Europees PRTR register te kunnen opzetten. Nederland heeft als ondertekenaar van het protocol zichzelf verplicht tot het opzetten van een nationaal register. Daarnaast moet Nederland onder de EG-verordening PRTR de gegevens doorleveren aan de Europese Unie. 

PV = Procesverbaal

Een proces-verbaal is de akte waarmee een overheidsambtenaar verslag uitbrengt over wat hij in de uitoefening van zijn functies heeft verricht. Het vermeldt dus de handelingen die hij stelde, maar ook de schriftelijke weergave van de gesprekken of verklaringen in zijn aanwezigheid. Bedoeld wordt dus een ware getuigenis met eveneens de opgave van de omstandigheden waarin de gerapporteerde feiten zich voordeden.

RUD

Een regionale uitvoeringsdienst (RUD) of omgevingsdienst is een in de wet verankerderde organisatie van samenwerkende gemeenten, provincies en waterschappen welk in opdracht van deze een aantal taken op het gebied van omgevingsrecht uitvoert. Onder deze taken valt ook taak van bevoegde instantie in het kader van (E-)PRTR.

Stof

Een chemisch element en de verbindingen daarvan, met uitzondering van radioactieve stoffen.

Terrein

De geografische vestigingsplaats van de inrichting.

Uitstoten

Het brengen van verontreinigende stoffen in het milieu als gevolg van enige menselijke activiteit, opzettelijk of onbedoeld, al dan niet met een regelmatig karakter, met inbegrip van morsen, uitstoten, lozen, injecteren, verwijderen of storten, of via een rioleringsysteem dat niet is aangesloten op een afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Valideren

Het valideren van milieujaarrapportages is het geheel van activiteiten dat het bevoegd gezag verricht in het kader van de wet- en regelgeving. Het valideren is een continu proces met een cyclisch verloop. Activiteiten die worden gerekend tot valideren zijn overleg voeren met het bedrijf over de inhoud van het milieujaarverslag, onderlinge afstemming tussen bevoegde instanties, het beoordelen van ontvangen milieujaarverslagen enzovoort.

Verontreinigende stof

Een stof of groep van stoffen die schadelijk kan respectievelijk kunnen zijn voor het milieu of voor de menselijke gezondheid vanwege zijn of hun eigenschappen en het feit dat de stof of stoffen in het milieu worden gebracht.

Verslagjaar

Het kalenderjaar waarover ingevolge artikel 5, eerste lid, van de EG-verordening PRTR of artikel 12.20a, eerste lid, een PRTR-verslag moet worden opgesteld.

Verwijdering

Elk van de in Richtlijn 75/442/EEG bedoelde handelingen.

VNG = Vereniging Nederlandse Gemeenten

De VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) behartigt de belangen van de Nederlandse gemeenten bij andere overheden en bij maatschappelijke organisaties en levert praktijkgerichte diensten en producten voor gemeentebestuurders en -medewerkers.

Volledigheid

Hieronder wordt verstaan dat de gerapporteerde gegevens betrekking moeten hebben op alle uitstoot en overbrengingen van het terrein naar elders van alle verontreinigende stoffen en afval, die de grenswaarden overschrijden voor alle inrichtingen waar activiteiten van Bijlage 1 EG-verordening PRTR plaatsvinden die boven de capaciteitsdrempels uitkomen. Het doel van de grenswaarden voor rapportage is de rapportagebelasting te minimaliseren, hoewel rapportage van uitstoot beneden de drempels ook is toegestaan. Volledigheid houdt tevens in dat alle extra vereiste informatie over de identificatie van de inrichting en de activiteiten van Bijlage 1 EG-verordening PRTR volledig wordt gerapporteerd.