Bedrijf

Voor inrichtingen zijn de volgende hulpmiddellen beschikbaar voor het documenteren van het Meet- en Registratiesysteem (MRS):

Bevoegd gezag / beoordelende instantie

Voor het bevoegd gezag zijn de volgende hulpmiddelen beschikbaar voor respectievelijk het maken van een risico-analyse, het beoordelen van meet- en registratiesystemen (MRS), het beoordelen van milieujaarrapportages en het opstellen van handhavingsbrieven:

Gebruik hulpmiddelen

Het gebruik van deze hulpmiddelen zal op termijn moeten leiden tot een optimale inzet van de beschikbare tijd (daar waar de milieurisico's het grootst zijn), tot uniformiteit bij de beoordeling van milieujaarrapportages en uiteraard tot een verbeterslag in de volledigheid, consistentie en geloofwaardigheid van deze rapportages.

Alle genoemde checklisten zijn hulpmiddelen die een indicatie kunnen geven over de volledigheid, consistentie en geloofwaardigheid van een milieujaarrapportage. De checklisten geven geen eindoordeel over goed of niet goed. Het is altijd aan de beoordelaar om met behulp van alle beschikbare informatie en hulpmiddelen tot een uiteindelijke oordeel te komen.

Het meet- en registratiesysteem is een hulpmiddel voor de inrichting voor het documenteren van emissies. De basis voor rapportage van milieudata door de inrichting ligt in het Meet- en Registratiesysteem (MRS). Hierin is onder andere vastgelegd welke parameters worden bepaald, hoe deze worden bepaald (meten, berekenen of schatten) en met welke frequentie. De inrichting verzamelt gedurende het jaar milieugegevens op de wijze zoals beschreven in het Meet- en Registratiesysteem en registreert de resultaten daar ook.

Beschrijving bepalingsmethoden

Er kan op vele manieren invulling worden gegeven aan een Meet- en Registratiesysteem. Op welke wijze dit gebeurt, is een afweging die de inrichting in overleg met het bevoegd gezag maakt.

Voor inrichtingen is een hulpmiddel ontwikkeld om de gebruikte bepalingsmethoden van de verschillende parameters te documenteren. Het Excel-spreadsheet "Methology Description Format" kan worden ingevuld voor elke vervuilende component (bijvoorbeeld NOx, Cadmium(verbindingen) en PAK) en compartiment (bijvoorbeeld lucht, water of bodem) waarnaar wordt geëmitteerd.

In de verschillende tabbladen kan dan per bron de bepalingsmethode van de desbetreffende component worden vastgelegd. De ingevulde spreadsheets maken inzichtelijk welke methoden door de inrichting worden gebruikt en dienen als zodanig als een eerste opzet voor het MRS.

Ook voor het bevoegd gezag

Hoewel de inrichting de kwaliteit van de aangeleverde milieugegevens moet borgen, moet het bevoegd gezag de kwaliteit van deze gegevens beoordelen. Uitsluitend wanneer de toegepaste methodes goed gedocumenteerd zijn, is dit mogelijk voor het bevoegd gezag. Zo is het onderstaande voorbeeld van een Meet- en Registratiesysteem indirect ook voor hen een hulpmiddel. Aanvullend is voor het bevoegd gezag in de Leidraad een checklist MRS opgenomen als hulpmiddel bij de beoordeling van het Meet- en Registratiesysteem.

Hulpmiddel

Om u een idee te geven hoe een meet- en registratiesysteem kan worden vormgegeven treft u een voorbeeld aan. Dit kan worden gebruikt door de inrichting om de toegepaste methoden voor de bepaling van de emissies te documenteren. Voor elke combinatie van vervuilende component en compartiment waar naar wordt geëmitteerd, moet een aparte spreadsheet worden gebruikt.

Dit is een hulpmiddel voor het bevoegd gezag voor het maken van een risicoanalyse voor zowel de beoordeling van de milieujaarrapportage als van het Meet- en Registratiesysteem.

Het validatieproces van milieujaarrapportages kan een tijdrovende bezigheid zijn. Om de beschikbare tijd en middelen in te kunnen zetten op die onderwerpen waar de grootste kans op fouten bestaat en op die onderdelen met het grootste belang, is het noodzakelijk een risicoanalyse uit te voeren. Om het uitvoeren van een dergelijke risicoanalyse te faciliteren, is een hulpmiddel ontwikkeld. Door het invullen van dit hulpmiddel wordt inzicht verkregen in de aandachtspunten voor de beoordeling van het verslag in de periode april - mei. Daarnaast geeft het inzicht in de wenselijke diepgang en frequentie van de beoordeling van het Meet- en Registratiesysteem (MRS), die vaak gedurende het jaar wordt uitgevoerd. De resultaten uit de risicoanalyse kunnen worden verwerkt in het auditplan.

De introductie van een risico-analyse is nieuw bij de beoordeling van milieujaarrapportages. De risico-analyse is bedoeld voor bevoegde gezagen en is een indicatief hulpmiddel. De resultaten na invoering van de gegevens en de auditfrequentie uit de risico-analyse zijn niet wettelijk bindend. Het ligt in de bedoeling deze risico-analyse nauwlettend op bruikbaarheid en verbeteringen te volgen en daar waar nodig aan te passen. Ook hier geldt dat de praktijk de beste leerschool is.

Hulpmiddelen

Voorbeeld handhavingsbrieven