Rapportage op installatieniveau

Voor E-PRTR hoeven luchtemissies alleen op het niveau van de gehele inrichting te worden gerapporteerd. In het Integraal PRTR-verslag moet in bepaalde gevallen luchtemissies per installatie worden gerapporteerd. Dergelijke informatie is nodig om te kunnen voldoen aan internationale rapportageverplichtingen en voor de kwaliteitsbeoordeling van het Integraal PRTR-verslag. De gegevens op installatieniveau worden niet actief openbaar gemaakt.

Rapportage over afval op niveau EURAL-codes

Om te kunnen voldoen aan internationale rapportageverplichtingen is het rapportageformat voor afval uitgebreid. De hoeveelheid afval moet op het niveau van EURAL-codes gerapporteerd worden, met daarbij de vermelding van de verwerkingsmethode (deze is ook uitgebreider dan in het E-PRTR-format). De E-PRTR-drempelwaarden zijn voor niet-gevaarlijk afval 2.000 ton per jaar en voor gevaarlijk afval 2 ton per jaar. Indien één van deze twee drempelwaarden wordt overschreden, dient een bedrijf over beide soorten afval te rapporteren. In de praktijk betekent dit dat vrijwel alle rapporterende PRTR-bedrijven de afvalmodule moeten invullen.

Afvalwaterzuiveringsslib (historisch)

Bedrijven met een eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie konden t/m verslagjaar 2016 een module over afvalwaterzuiveringsslib invullen als onderdeel van de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)-enquête Afvalwaterzuiveringsslib van bedrijven en instellingen. Deze module was toegevoegd aan het e-MJV, maar vormde geen onderdeel van het integraal PRTR-verslag; het invullen ervan was vrijwillig.

Watergebruik

Het thema Watergebruik is toegevoegd omdat deze gegevens nodig zijn voor de berekening van het totale watergebruik door de industrie. Dit gegeven is onder meer noodzakelijk voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water.

Geur en geluid

De thema's Geur en Geluid kunnen optioneel verplicht worden gesteld. Dit houdt in dat de beoordelende instantie de mogelijkheid heeft een bedrijf via de vergunning te verplichten over deze thema's te rapporteren. Deze mogelijkheid is wettelijk ingekaderd.

Energiegegevens

De module Energie algemeen is verplicht voor alle bedrijven die moeten rapporteren over één of meer luchtemissies. Het betreft rapportage over het energiegebruik en over warmtekrachtkoppeling (WKK).