Voor de uitvoering van het milieubeleid is het noodzakelijk dat bevoegde gezagen beschikken over informatie van bedrijven. Daarbij kan een spanningsveld ontstaan tussen de belangen van bedrijven en het belang van openbaarheid van milieu-informatie. Regelmatig willen bedrijven uit concurrentieoverwegingen hun brandstofgebruik, energiegegevens, productiegegevens en emissiegegevens op installatieniveau alleen ter beschikking stellen aan hun bevoegde instantie en niet openbaar maken. In de praktijk bestaat nog veel onduidelijkheid over de wet- en regelgeving die hierbij van toepassing is.

In dit onderdeel van de Leidraad komt aan de orde in welke gevallen een beroep kan worden gedaan op vertrouwelijke behandeling van bepaalde via het Integraal PRTR-verslag aangeleverde gegevens. Dit onderdeel is relevant voor zover het gaat om bedrijfs- en fabricagegegevens en NAW-gegevens. Daarbij is tevens van belang in hoeverre het gaat om milieu-informatie en informatie over emissies.

Hierbij wordt de relevante wet- en regelgeving toegelicht. Waar mogelijk is dit vertaald naar praktische tips ten behoeve van bedrijven en bevoegde instanties. Verder komt aan de orde hoe wordt omgegaan met vertrouwelijke gegevens in relatie tot andere rapportageverplichtingen van de lidstaat richting de Europese Commissie en wat er met de gegevens gebeurt.

Meer informatie over vertrouwelijkheid is te vinden in de Circulaire vertrouwelijke behandeling bedrijfs, fabricage- en NAW-gegevens en in het informatieblad Milieuverslaglegging en PRTR: veranderingen vanaf het verslagjaar 2009 dat het Ministerie van IenM in oktober 2009 heeft uitgebracht.