Fijn stof is een vorm van luchtvervuiling. Tot fijn stof worden de in de lucht zwevende deeltjes kleiner dan 10 micrometer gerekend (PM10). Omdat deze deeltjes schadelijk zijn voor de gezondheid is het belangrijk de uitstoot van fijn stof te verminderen.

In verschillende wetten, richtlijnen en verordeningen wordt de emissie en immissie van fijn stof behandeld. Eén daarvan is de European Pollutant Release Transfer Register (E-PRTR). In Nederland is de E-PRTR geïmplementeerd door de Uitvoeringswet en het Uitvoeringsbesluit EG-verordening PRTR en PRTR-protocol. Het doel van deze verordening is het opzetten van een openbaar register met gegevens over emissies van schadelijke stoffen, waaronder ook fijn stof. De hoeveelheid fijn stof is echter moeilijk te bepalen vanwege de complexiteit in het meten en de grote diversiteit in de bepaling van jaarvrachten.

Om een eenduidige methodiek vast te stellen voor de jaarlijkse fijn stof (PM10 en PM2,5)-emissies van industriële emittenten, is de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) opgesteld. Naast deze NTA is de database fijn stof met emissiefactoren en omrekenfactoren ontwikkeld. Deze database is beschikbaar voor zowel de beoordelende instanties als bedrijven.

Meer informatie

In de Nederlands Technische afspraak (NTA 8029) leest u alles de wijze van fijn stofbepaling.

Wilt u meer informatie over fijn stof, raadpleeg dan de websites van Informatiepunt Leefomgeving en het Ministerie van Infrastuctuur en Waterstaat (dossier luchtkwaliteit).

Informatie over het valideren en beoordelen van milieujaarverslagen vindt u in de Leidraad Milieujaarrapportages.

Heeft u vragen over de database en de fijn stofbepaling, dan kunt u de helpdesk raadplegen.