Met het e-MJV geeft Nederland invulling aan een groot aantal internationale verplichtingen op het gebied van (industriële) emissies. De gegevens uit het e-MJV worden, na goedkeuring door de beoordelende instantie, in diverse apportages gebruikt. Via onderstaande snelkoppelingen vindt u daarover meer informatie:

Specifieke informatie per rapportage

Het e-MJV vraagt meer informatie dan alleen voor de E-PRTR-verplichting is vereist.

  • Zo is het voor de rapportage grote vuurhaarden verplicht op installatieniveau te rapporteren, inclusief het brandstofverbruik en het thermisch vermogen van de installatie.
  • De rapportage van de broeikasgassen in het kader van het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties (UNFCCC) vereist per bedrijf het onderscheid tussen de proces- en verbrandingsemissies, zodat u deze in uw e-MJV apart moet opgeven.
  • De rapportage 'grote puntbronnen' (Large Point Sources) aan de UN-ECE vraagt om schoorsteenhoogtes.
  • Om tenslotte aan de Europese richtlijn voor luchtkwaliteit en Natura2000 te voldoen gebruikt RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) de emissies, de precieze locatie en de effectieve schoorsteenhoogte om de bijdrage aan de luchtkwaliteit en depositie van stikstof naar de bodem te berekenen. Zie hiervoor bijvoorbeeld het Nationaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit (NSL) en de rekentool Aerius.

In de meeste gevallen levert RIVM, in opdracht van en na goedkeuring door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, deze gegevens aan bijvoorbeeld de Europese Commissie of het klimaatbureau van de Verenigde Naties. Daarbij hanteert RIVM de Handreiking openbaarheid van milieu-informatie en emissiegegevens.

Voor vragen over bovenstaande tekst kunt u een bericht sturen naar: emissieregistratie@rivm.nl