Wie dient een bedrijf dat wil of moet rapporteren aan te melden?

Als een nieuw bedrijf onder de reikwijdte van E-PRTR valt, een bestaand bedrijf nieuwe activiteiten heeft die ervoor zorgen dat het bedrijf onder de E-PRTR-verordening valt, of de capaciteit van een bestaande, voor PRTR reeds relevante activiteit is uitgebreid, dient een bedrijf te worden opgenomen in het e-MJV. Bedrijven kunnen daarnaast op vrijwillige basis worden opgenomen.
Zowel het bedrijf als de beoordelende instantie kunnen het bedrijf aanmelden via het aanmeldingsformulier, dat te vinden is op de pagina https://www.e-mjv.nl/onderwerpen/aanmelden-deelname-e-mjv. Onderlinge afstemming tussen bedrijf en de beoordelende instantie(s) is daarbij van belang.
Naast het aanmeldingsformulier voor bedrijven in het e-MJV, kan de beoordelende instantie een nieuw bedrijf aanmelden via de IPPC-applicatie op de besloten website. Voor nieuwe industriële bedrijven die ook direct in het e-MJV dienen te worden opgenomen, adviseren we echter het genoemde aanmeldingsformulier te gebruiken. Van een bedrijf dat reeds is opgenomen in de IPPC-applicatie en dat onder de reikwijdte van de E-PRTR-verordening is komen te vallen, dient de beoordelende instantie het vinkje ‘E-PRTR reikwijdte’ aan te zetten in de IPPC-applicatie. Wanneer dit tot gevolg heeft dat het bedrijf direct in het e-MJV moet worden opgenomen, adviseren we de beoordelende instantie dit daarnaast aan de helpdesk door te geven.

Hoe kan ik in het zoekscherm in de applicatie zoeken op een deel van een bedrijfsnaam als dat niet het begin van de naam betreft?

U kunt een deel van de bedrijfsnaam, niet zijnde de beginletters, opzoeken door in het veld voor de bedrijfsnaam de zoekterm tussen %-tekens te plaatsen, bijvoorbeeld %afval% of %Nederland%. Op de lange termijn zal er een aanpassing in de applicatie worden doorgevoerd, zodat het plaatsen van deze tekens niet meer nodig zal zijn.

Waarom is de term Bevoegd gezag in het e-MJV en op de besloten website vervangen door beoordelende instantie?

In het e-MJV gaat het om de instantie die de beoordeling uitvoert. Dit is steeds vaker niet het wettelijke bevoegd gezag, maar een uitvoerende dienst namens het bevoegd gezag. Daarom is in overleg met deze instanties besloten de term bevoegd gezag in het geheel te vervangen door de term beoordelende instantie. In sommige gevallen is de vervangende term beoordelaars gebruikt, waar de term beoordelende instantie te lang is. Voorbeelden hiervan zijn de namen van de tabbladen Beoordelaars en Beoordelaars per module in de module Algemene gegevens. Ook op andere plaatsen in de database en op deze website is de term bevoegd gezag vervangen of zal nog worden vervangen. Dit gebeurt stapsgewijs.

Waarom zijn in de module Algemene gegevens de velden voor contactpersoon en e-mailadres van de beoordelende instantie niet meer invulbaar voor de gebruikers?

Omdat de naam van de contactpersoon en het e-mailadres van de beoordelende instantie vaak niet goed werden opgegeven kunnen deze velden op verzoek van de beoordelende instanties niet meer worden ingevuld en gewijzigd door de gebruikers. Wanneer de gegevens ontbreken of niet juist zijn, wordt na bevestiging van de beoordelende instantie verzocht contact op te nemen met de e-MJV-helpdesk. De juiste gegevens kunnen dan worden opgenomen in het e MJV. 

Wat moet ik doen als er een verkeerde beoordelende instantie is gekoppeld aan een module?

U kunt in de module Algemene gegevens bij Beoordelaars per module zien wie de huidige gekoppelde beoordelende instantie is. Als een module niet aan de juiste beoordelende instantie is gekoppeld, of een module ontbreekt die voor de rapportage wel gewenst of vereist is, verzoeken wij u contact op te nemen met de e-MJV-helpdesk.

Is een beoordelingsbrief nog nodig?

Nee. Na de elektronische beoordeling in het e-MJV stuurt een aantal beoordelende instanties nog een beoordelingsbrief met al dan niet aanvullend commentaar. Deze informatie wordt niet meer verwerkt in het e-MJV. In dergelijke gevallen wordt uitgegaan van het digitale oordeel en de aanvullende beoordelingsbrieven worden terzijde gelegd. Wel wordt geadviseerd aanvullend commentaar (oordelen) zoveel mogelijk in het e-MJV op te nemen onder Opmerkingen.

Is de status Niet geaccepteerd onomkeerbaar?

De status Niet geaccepteerd betekent definitief afgekeurd en kan in principe niet meer worden omgezet naar een andere status. Indien de beoordelende instantie het niet eens is met de gerapporteerde gegevens in een module en in dialoog wil met een bedrijf of een verbeterde rapportage verlangt, dient de status Aanvulling gevraagd te worden gekozen.

Vervalt de coördinatie als een bedrijf de gegevens elektronisch indient?

Ja, de coördinatie vervalt door gebruik van het e-MJV. De coördinatie bij de beoordeling vindt via het systeem plaats. Alle validerende instanties kunnen zien wat het oordeel is van de overige validerende instanties. Het bedrijf ziet ook wat het oordeel van de verschillende beoordelende instanties is.

Hoe kan ik een E-PRTR-bedrijf in het e-MJV dat zijn activiteiten heeft beëindigd (is gesloten), en daarmee geen verplichtingen meer heeft in het e-MJV, voor het huidige verslagjaar of vanaf het komende verslagjaar, afmelden voor het e-MJV en E-PRTR?

U wordt verzocht aan de helpdesk door te geven dat het bedrijf moet worden afgemeld in het e-MJV met daarbij vermeld met ingang van welk verslagjaar. Daarnaast dient u in de IPPC-applicatie (op de besloten website) bij de gegevens van het bedrijf het vinkje E-PRTR reikwijdte uit de zetten en, indien dat nog niet is gebeurd, de huidige status van het bedrijf aan te passen naar de juiste status ('permanent buiten gebruik' als het bedrijf definitief is beëindigd).