De voormalige IPPC-richtlijn is opgenomen in de Richtlijn Industriële Emissies (RIE).

RIE

De Europese Richtlijn Industriële Emissies (IED of RIE, 2010/75/EU) verplicht het Wabo- en het Wtw-bevoegd gezag te rapporteren over de inhoud van de vergunningen van bedrijven die onder die richtlijn vallen. De richtlijn is sinds 1 januari 2013 verwerkt in de Nederlandse wet- en regelgeving. De richtlijn omvat de samenvoeging en stroomlijning van:

  • IPPC-Richtlijn (96/61/EG, gecodificeerd 2008/01/EG)
  • Richtlijn grote stookinstallaties
  • Afvalverbrandingsrichtlijn
  • Oplosmiddelenrichtlijn
  • Drie richtlijnen voor de titaandioxide-industrie

IPPC

Het IPPC-hoofdstuk binnen de Richtlijn Industriële Emissies verplicht de lidstaten van de EU Europese unie (Europese unie) grote milieubelastende bedrijven te reguleren middels een integrale vergunning gebaseerd op de beste beschikbare technieken (BBT). De RIE beoogt geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging, oftewel Integrated Prevention, Pollution and Control (IPPC).

Beste beschikbare technieken

De Europese Commissie organiseert de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten en de betrokken bedrijfstakken over de beste beschikbare technieken, de daarmee samenhangende controlevoorschriften en de ontwikkelingen op dat gebied. Het resultaat daarvan is terug te vinden in de BREF's - de BBT-referentie documenten. Bij installaties die vallen onder de reikwijdte van het verlenen van een vergunning moet rekening worden gehouden met de van toepassing zijnde BREF-documenten.

Een overzicht van de beschikbare BREF's vindt u op de internetsite van Informatiepunt Leefomgeving.

Monitoring en rapportages

Uit de verplichtingen voortvloeiend uit artikel 72, lid 1 van de RIE volgt dat de lidstaten moeten rapporteren over de uitvoering van de richtlijn. Om te kunnen voldoen aan deze verplichtingen is de database van het e-MJV uitgebreid met een IPPC-applicatie. In de IPPC-applicatie worden de inrichtingen die onder Bijlage I van de RIE vallen door de bevoegde autoriteiten aangemeld. De bedrijfsgegevens van die bedrijven worden door dezelfde autoriteiten beheerd. Daarnaast dienen diezelfde bevoegde instanties per bedrijf en/of per organisatie de verwijzingen naar vergunningsgegevens in de IPPC-applicatie en het  aantal bedrijfsbezoeken per jaar op te nemen en te beheren.

Voor de rapportages aan de Europese Commissie gebruikt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de gegevens uit de IPPC-database. Het is daarom van groot belang dat de IPPC-database is bijgewerkt met de meest recente gegevens.

De eerstvolgende rapportage over de onderdelen uit bijlage I van de RIE, over verslagjaar 2023, moet uiterlijk in september 2024 worden aangeboden aan de Europese Commissie. De rapportage over de onderdelen uit bijlage II, over de verslagjaren 2021-2023 moet uiterlijk in september 2024 worden geboden aan de Europese Commissie. Het informatiesysteem is opgezet om deze rapportages mogelijk te maken. Verder geeft het systeem de mogelijkheid voor het bevoegd gezag om kennis en gegevens te delen.

RIE-IPPC en E-PRTR

Tussen IPPC en E-PRTR bestaat samenhang omdat grotendeels dezelfde inrichtingen onder beide regimes vallen. Een IPPC-installatie is een installatie waarin een of meer van de activiteiten uit bijlage I van de RIE plaatsvinden. Het Integraal PRTR-verslag is aan de orde voor alle inrichtingen waarin één of meer activiteiten worden verricht, die worden genoemd in Bijlage I bij de EG-verordening PRTR en waarvan de capaciteitsdrempel wordt overschreden.

Er zijn echter enkele verschillen in de reikwijdte van beide regimes. Niet alle activiteiten vallen namelijk onder zowel IPPC als E-PRTR. Hier vindt u een overzicht van alle E-PRTR-, RIE- en IPPC-activiteiten. Voor vragen over de verschillen kunt u contact opnemen met de e-MJV-helpdesk.

Beleidsmatige informatie over milieuverslaglegging treft u op de pagina Achtergrond. Meer inhoudelijke informatie over IPPC vindt u op de website van Informatiepunt Leefomgeving.

De e-MJV-helpdesk en IPPC

De e-MJV-helpdesk vormt de eerstelijns ondersteuning voor technische vragen en inhoudelijke vragen over de IPPC-applicatie. Voor inhoudelijke vragen over de IPPC-richtlijn kunt u eveneens contact opnemen met de helpdesk van Informatiepunt Leefomgeving.