Systeemeisen

Systeemeisen

De systeemeisen om het e-MJV te kunnen gebruiken vindt u op de pagina Systeemeisen in de  e-MJV-wegwijzer.

Gebruiksvoorwaarden e-MJV

Gebruiksvoorwaarden e-MJV

 1. Het e-MJV is met de grootste zorg samengesteld. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade -in welke vorm dan ook- die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid van gebruikte programmatuur.
 2. Hoewel de e-MJV-database regelmatig gecontroleerd wordt op de aanwezigheid van virussen, kan het Ministerie van IenW niet garanderen dat de aangeboden bestanden uit de e-MJV-database virusvrij zijn. Het Ministerie van IenW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van virussen.
 3. Het Ministerie van IenW is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de e-MJV-database.
 4. De auteursrechten en alle overige rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot de programmatuur komen uitsluitend toe aan het Ministerie van IenW. De gebruiker erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten onthouden.
 5. Het Ministerie van IenW verleent de gebruiker het niet-exclusieve, niet overdraagbare recht de programmatuur te gebruiken.
Administratieve procedure

Hoe werkt het e-MJV voor bedrijven?

 • Met uw gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord logt u in op de e-MJV-applicatie. Het e-mailadres is persoonsgebonden en verschillend per gebruiker.
 • Op de publieke en besloten website vindt u de link naar de e-MJV-applicatie. Bij de start van het verslagjaar vindt u daarin uw ingevoerde en gepubliceerde e-MJV's van de historische verslagjaren en een leeg, in te vullen, e-MJV voor het huidige verslagjaar.
 • Per module vult u de gevraagde gegevens van het huidige verslagjaar in. Veel vaste gegevens zijn al voor u ingevuld. Modules die niet voor uw bedrijf van toepassing zijn, zijn niet beschikbaar voor invullen. Mochten bepaalde modules niet voor u zijn opengesteld waar u wel toegang toe dient te hebben, neem dan contact op met de helpdesk.
 • Tijdens het invullen kunt u gemakkelijk vergelijken met waarden uit het vorige verslagjaar of met referentiewaarden. Cijfers die aanzienlijk afwijken van gegevens van voorgaande jaren worden, als signalering, rood weergegeven op het scherm. Als stoffen nieuw zijn ten opzichte van voorgaande jaren worden deze met de kleur blauw weergegeven. Met de link Vorig jaar kunt u snel naar het voorgaande verslagjaar navigeren.
 • Per scherm is een specifieke helppagina beschikbaar. Voor vragen die resteren, kunt u de e-MJV-website raadplegen of contact opnemen met de helpdesk.
 • Het ingevulde e-MJV publiceert u via het onderdeel Publiceren in de e-MJV-applicatie. U heeft de mogelijkheid per e-mail een notificatie naar uw beoordelende instantie te sturen. Hiervoor klikt u op Zenden in de pop-up, die verschijnt nadat u heeft gepubliceerd. Uw lokale e-mailprogramma opent een standaard e-mail die u (na bewerking) kunt verzenden naar de contactpersoon van uw beoordelende instantie.
 • De beoordelende instantie beoordeelt het e-MJV en geeft per module aan of deze is goed- of afgekeurd en/of dat er nog vragen zijn of aanvullende informatie nodig is (status respectievelijk (Niet) geaccepteerd of Aanvulling gevraagd). Via het besloten deel van de website kunt u de voortgang van de beoordeling volgen (via Toon procesvoortgang).
 • Per module kunt u gestelde vragen via de e-MJV-applicatie beantwoorden via het onderdeel Opmerkingen.

Hoe werkt het voor de beoordelende instantie?

 • Met uw gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord logt u in op de e-MJV-applicatie. Daar vindt u de e-MJV's voor het huidige verslagjaar en de historische verslagjaren van bedrijven waarvoor u de beoordelende instantie bent.
 • Een e-MJV bevat alleen die modules die voor dat specifieke bedrijf relevant zijn. U kunt het e-MJV per module beoordelen. Het systeem biedt ook de mogelijkheid om met meerdere mensen een e-MJV te beoordelen, zodat iedere gebruiker alleen die modules beoordeelt die voor hem of haar relevant zijn. Tijdens de beoordeling kunt u de ingevoerde gegevens gemakkelijk vergelijken met waarden uit vorige verslagjaren via de link Vorig jaar of voor sommige stoffen in de module Lucht met door de applicatie berekende referentiewaarden.
 • Per scherm is een specifieke helppagina beschikbaar. Voor vragen die resteren, kunt u de e-MJV-website raadplegen of contact opnemen met de helpdesk.
 • De beoordeelde modules publiceert u naar de e-MJV-database door de status van de module(s) in het statusoverzicht aan te passen en de module(s) te publiceren. U heeft de mogelijkheid per e-mail een notificatie naar het bedrijf te sturen. Zij kunnen echter ook via het besloten deel van de website de voortgang van de beoordeling volgen (via Toon procesvoortgang).
 • Als u aanvullende vragen heeft of nadere informatie wenst over een module, kunt u in het onderdeel Opmerkingen de aanvullende vragen opnemen. U geeft via het onderdeel Publiceren de module(s) vervolgens de status Aanvulling gevraagd en publiceert deze op hetzelfde scherm. Via de e-MJV-applicatie kan het bedrijf deze vragen ook weer beantwoorden via het onderdeel Opmerkingen. Als een module is goedgekeurd, kiest u voor de status Geaccepteerd en publiceert u de module(s).

Statussen / Negatieve verklaring

Wanneer bedrijven een Integraal PRTR-verslag indienen is voor de beoordelende instantie in het e-MJV de status voor de definitieve beoordeling van een module Geaccepteerd of Niet geaccepteerd.

De status Niet geaccepteerd geeft de beoordelende instantie de mogelijkheid een zogenaamde ‘negatieve verklaring' voor het Integraal PRTR-verslag af te geven. Dit is in het e-MJV geen aparte status. Wanneer één module die onderdeel uitmaakt van het Integraal PRTR-verslag niet wordt geaccepteerd, krijgt het gehele verslag de juridische status ‘negatieve verklaring'.

Vertrouwelijkheid

Vertrouwelijkheid

Er geldt één werkwijze voor het omgaan met verzoeken om vertrouwelijke behandeling van gegevens. Verzoeken om vertrouwelijke behandeling worden buiten het e-MJV om gedaan. De Leidraad Milieujaarrapportages bevat hierover nadere aanwijzingen; daarnaast is er een handreiking over dit onderwerp die is uitgebracht door de Rijksoverheid.

Werkwijze aanvraag vertrouwelijkheid

Werkwijze aanvraag vertrouwelijkheid

U kunt als bedrijf een verzoek tot vertrouwelijkheid schriftelijk indienen bij uw beoordelende instantie. Als vertrouwelijkheid gewenst is, adviseren wij u dit tijdig (voor 1 april) bij uw beoordelende instantie kenbaar te maken.

Let op:
 • Vertrouwelijkheid kan alleen met instemming van de beoordelende instantie.
 • Vertrouwelijkheid moet elk jaar opnieuw worden aangevraagd.
 • Milieu-informatie blijft openbaar.
De inzage in relatie tot vertrouwelijkheid

De inzage in relatie tot vertrouwelijkheid

De vertrouwelijke gegevens zijn alleen zichtbaar voor een beperkte groep, namelijk de invoerende partij (het bedrijf, eventueel de functioneel beheerder van de database en de e-MJV-helpdesk als eventuele ondersteuner van het bedrijf), de beoordelende instanties (de bevoegde gezagen), de technisch applicatie- en database beheerder van het e-MJV en Emissieregistratie.

Meer informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat. Meer informatie over de openbaarheid van milieu-informatie vindt u in de toelichting op het Verdrag van Aarhus op https://iplo.nl/regelgeving/wet-milieubeheer/milieu-informatie-inspraak-rechtstoegang/verdrag-aarhus/