Direct inloggen e-MJV-applicatie

Algemeen

Algemeen

Wat is het e-MJV?

Het elektronisch milieujaarverslag (e-MJV) is een beveiligde en afgeschermde internetapplicatie waarmee:

  • bedrijven hun Integraal PRTR-verslag, rapportage in het kader van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS), vrijwillige rapportage of hun getalsmatige rapportage voor de olie- en gaswinningsindustrie elektronisch opstellen en indienen;
  • de beoordelende instantie de rapportages beoordeelt.
Waarom rapportage via het e-MJV?

Het e-MJV is in 2004 geïntroduceerd als alternatief voor de papieren MJV's. Vanaf 2010 is elektronisch indienen (met gebruikmaking van het e-MJV) voor het Integraal PRTR-verslag verplicht gesteld (zie Omgevingsbesluit artikel 10.42d).
Voor zowel bedrijven als beoordelende instanties heeft het e-MJV sindsdien grote voordelen opgeleverd, zoals lagere administratieve lasten, meer gebruiksgemak, een kortere doorlooptijd van het proces van indiening en beoordeling én een kwaliteitsverbetering.

Voor wie is het e-MJV bedoeld?

Bedrijven die hun rapportage via het e-MJV indienen, doen dat in het kader van een of meerdere van onderstaande rapportagekaders. De beoordelende instantie beoordeelt de aangeleverde rapportages via hetzelfde systeem.

Integraal PRTR-verslag

Het uitgangspunt is dat de bedrijven die op basis van Bijlage 1 van de EG-verordening PRTR verslagplichtig zijn, jaarlijks moeten rapporteren over de emissies en afvaltransporten die uitkomen boven de drempels die in de stoffenlijst voor het Integraal PRTR-verslag zijn opgenomen.
Met een aantal bedrijfstakken die niet onder de verordening vallen, heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) afspraken gemaakt dat zij toch hun milieugegevens via het e-MJV indienen. Daarnaast kan de beoordelende instantie afspraken over rapportage via het e-MJV vastleggen in de vergunning.

Rapportage olie- en gaswinning

Sinds verslagjaar 2009 kunnen ook bedrijven in de olie- en gaswinningsindustrie hun getalsmatige rapportage via het e-MJV in het kader van voor hen vigerende wet- en regelgeving indienen.

Vrijwillige rapportage via het Integraal PRTR-verslag en rapportage over emissies uit afvalwaterzuiveringen
Sinds het e-MJV is ingesteld kan naast verplicht rapporteren ook vrijwillig worden gerapporteerd over emissies, watergebruik en energieverbruik. Daarnaast kan vanaf verslagjaar 2023 via een nieuwe module Afvalwaterzuivering aan de hand van een vragenlijst worden gerapporteerd over emissies van NMVOS en N2O uit de zuivering van industrieel afvalwater.

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)
Na een aantal jaren van voorbereiding kan vanaf januari 2024 door middel van drie nieuwe ZZS-modules vijfjaarlijks worden gerapporteerd over de ZZS-emissies. Met deze modules in het e-MJV wordt de rapportage van ZZS-emissies eenduidiger en gemakkelijker.

Opbouw en beheer van het e-MJV

Opbouw en beheer van het e-MJV

Het e-MJV is modulair opgebouwd. Het Integraal PRTR-verslag, de vrijwillige rapportage en de rapportage voor de olie- en gaswinningsindustrie bijvoorbeeld, bestaan onder andere uit de modules lucht, water, afval en lokale thema's.

e-MJV-Helpdesk

e-MJV-helpdesk

Met al uw vragen over elektronische rapportage en beoordeling in het kader van het Integraal PRTR-verslag, vrijwillige rapportage en de rapportage door de olie- en gaswinningsindustrie kunt u terecht bij de e-MJV-helpdesk.

Beleid

Beleid

Beleidsmatige informatie over milieuverslaglegging vindt u op de pagina Achtergrond.