Over de emissiegegevens van fijn stof bestaan nogal wat onzekerheden. Daarom heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op verzoek van het bedrijfsleven een methode laten ontwikkelen om deze emissies goed in beeld te brengen. Deze methode is vastgelegd in NTA 8029 (Bepaling en registratie van industriële fijn stofemissies). NTA staat voor Nederlands Technische Afspraak. NTA 8029 beschrijft de methode voor het bepalen van de jaarlijkse emissievracht uit de industrie voor totaal stof, fijn stof (PM10) en ultra fijn stof (PM2,5).

Bedrijven zijn verplicht fijn stof (PM10) volgens deze NTA te bepalen. Hiervoor is een database ontwikkeld met omreken- en emissiefactoren. Met behulp van de database of het omrekenblad kan de jaarlijkse emissie fijn stof (PM10 en PM2,5) worden bepaald. Voordat u deze hulpmiddelen gebruikt stelt u met de NTA eerst de methode fijn stofbepaling vast.

Twee typen gebruikers van de database fijn stof worden onderscheiden: