Wat betekent e-MJV?

Elektronisch milieujaarverslag.

Is het e-MJV verplicht?

Het gebruik van het e-MJV is sinds 2010 (verslagjaar 2009) verplicht voor het Integraal PRTR-verslag. Met de olie- en gaswinningindustrie heeft de overheid aparte afspraken gemaakt over indiening en beoordeling via het e-MJV.

Wie dient een bedrijf dat wil of moet rapporteren aan te melden?

Als een nieuw bedrijf onder de reikwijdte van E-PRTR valt, een bestaand bedrijf nieuwe activiteiten heeft die ervoor zorgen dat het bedrijf onder de E-PRTR-verordening valt, of de capaciteit van een bestaande, voor PRTR reeds relevante activiteit is uitgebreid, dient een bedrijf te worden opgenomen in het e-MJV. Bedrijven kunnen daarnaast op vrijwillige basis worden opgenomen.
Zowel het bedrijf als het bevoegd gezag/de beoordelende instantie kunnen het bedrijf aanmelden via het aanmeldingsformulier, dat te vinden is op de pagina https://www.e-mjv.nl/onderwerpen/aanmelden-deelname-e-mjv. Onderlinge afstemming tussen bedrijf en de beoordelende instantie(s) is daarbij van belang.
Daarnaast kan de beoordelende instantie een nieuw bedrijf aanmelden via de IPPC-applicatie op de besloten website. Voor nieuwe industriële bedrijven die ook direct in het e-MJV dienen te worden opgenomen, adviseren we echter het genoemde aanmeldingsformulier in te vullen en naar de helpdesk te sturen. Van een bedrijf dat reeds is opgenomen in de IPPC-applicatie en dat onder de reikwijdte van de E-PRTR-verordening is komen te vallen, dient de beoordelende instantie het vinkje ‘E-PRTR reikwijdte’ aan te zetten in de IPPC-applicatie. Wanneer dit tot gevolg heeft dat het bedrijf direct in het e-MJV moet worden opgenomen, adviseren we de beoordelende instantie dit daarnaast aan de helpdesk door te geven.

Waar worden de e-MJV-gegevens opgeslagen?

Wanneer u gegevens publiceert, worden deze opgeslagen in een centrale e-MJV-database bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) in Bilthoven.

Hoe zijn de gegevens beveiligd en hoe is de toegang geregeld?

Het e-MJV is op een aantal manieren beveiligd. Dit om ervoor te zorgen dat ongeautoriseerde personen geen toegang hebben tot de gegevens.

 • Het niveau van de beveiliging is vergelijkbaar met de beveiliging zoals deze bijvoorbeeld bij banken wordt gehanteerd.
 • Elke gebruiker moet over een eigen account beschikken om toegang te krijgen tot het e-MJV .
 • Alleen de gebruiker zelf beschikt nog over de accountgegevens. Het e-mailadres van de gebruiker is de gebruikersnaam.
 • De e-MJV-hoofdgebruiker kan andere gebruikers via Accountbeheer op de besloten website toevoegen en machtigen voor schrijfrechten en/of publicatierechten.
 • Het account is een jaar actief. Daarna moet het wachtwoord worden gewijzigd.
 • Beoordelende instanties kunnen de gegevens in het e-MJV slechts inzien en binnen het Opmerkingen-scherm van commentaar voorzien. Alleen gebruikers van het bedrijf kunnen gegevens invoeren en wijzigen.
 • De database zelf is beveiligd met firewalls. Dit betekent dat meerdere beveiligingen gekraakt moeten worden voordat de gegevens bereikt kunnen worden.

Werkt het e-MJV ook onder eerdere versies van Windows dan Windows 10 of andere besturingssystemen?

De e-MJV-applicatie werkt naar verwachting ook onder eerdere versies van Windows dan Windows 10, zoals Windows 7, en andere besturingssystemen, maar volledige werking kan alleen worden gegarandeerd voor Windows 10 of hoger in combinatie met het gebruik van de browsers Google Chrome of Microsoft Edge. Dit staat los van eventuele lokale beveiligingsconfiguraties, die van invloed kunnen zijn op het functioneren van de e-MJV-applicatie. Hiervoor wordt geadviseerd contact op te nemen met de lokale ICT-beheerder indien van toepassing.

Kan één persoon het e-MJV voor meerdere inrichtingen invullen?

 Ja, dat kan. Bent u binnen uw organisatie verantwoordelijk voor meerdere vestigingen dan kunt u één wachtwoord en één gebruikersnaam voor alle vestigingen ontvangen. Met de inloggegevens voor de opgegeven individuele vestigingen heeft de vestiging uitsluitend leesrechten en met het inlogaccount voor het concern heeft u lees- en schrijfrechten. Meer informatie vindt u op concernaanpak.

Kan ik met meerdere mensen aan het e-MJV werken?

 • Ja, multi-usergebruik is mogelijk door als e-MJV-hoofdgebruiker anderen te machtigen.
 • De hoofdgebruiker en ook alle gemachtigde gebruikers krijgen een persoonlijk account waarmee direct duidelijk is wie als laatste gegevens binnen een specifieke module heeft aangepast.
 • Als er al iemand aan de gegevens werkt, krijgt u een melding waarin dit duidelijk wordt gemaakt met de vraag of u de gegevens wilt wijzigen of alleen wilt lezen. Onderlinge afstemming is in deze gevallen dan ook heel belangrijk omdat anders gegevens verloren kunnen gaan. Met deze functionaliteit kan iedereen aan een eigen module werken (maar niet tegelijkertijd aan dezelfde module).
 • Het publiceren van de gegevens op de database kan tenminste door de e-MJV-hoofdgebruiker gebeuren. Daarnaast kan de hoofdgebruiker andere gebruikers publicatierechten geven. Deze dient het gebruik door meerdere mensen dan ook zorgvuldig te coördineren.

Krijg ik historie te zien?

De historische gegevens zijn met het e-MJV, voor zover er historische jaren aanwezig zijn, te bekijken vanuit het formulier keuzescherm. Zo heeft u altijd een historisch overzicht. U kunt ook in het in te vullen verslagformulier met één druk op de knop Vorig jaar de waarden van vorig jaar bekijken.

Ook via het besloten deel van de website kunt u alle jaren, voor zover bekend, opvragen, te vinden in het menu bij het onderdeel Verslagen in tabelvorm. Op deze manier kunt u in Excel eenvoudig overzichten maken van trends van emissiecijfers.

De historische gegevens kloppen niet

Indien u tijdens de invoer van het e-MJV constateert dat er onjuiste emissiejaarvrachten voorkomen in uw historische data (voorgaande verslagjaren), geef dit dan aan in het mutatieformulier.

Hoe kan ik op de hoogte gehouden worden van updates van het e-MJV?

Omdat het e-MJV een webapplicatie is, worden updates direct via de e-MJV-website gepubliceerd. De versie die u op internet aantreft, is dus altijd de meest actuele versie. Het onderdeel ‘wijzigingen per versie' op de besloten website toont een overzicht van alle wijzigingen die tot op dat moment zijn doorgevoerd, gedurende het huidige verslagjaar, en per versie van het e-MJV. Indien tussentijds grote wijzigingen plaatsvinden waardoor de eventueel reeds door u ingevulde gegevens kunnen worden beïnvloed, wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Is indiening van een beschrijvend deel via het e-MJV verplicht?

Er is geen verplichting meer om een beschrijvend deel aan te leveren. De beoordelende instantie is ook niet meer verplicht dit te beoordelen. Bedrijven kunnen hun beschrijvend deel desgewenst nog wel als apart document via het e-MJV (als bijlage) naar de beoordelende instantie sturen. Het is niet gewenst het beschrijvend deel als vervanging voor de opmerkingenfunctie in het e-MJV te gebruiken. Bijzondere afwijkingen in getallen dienen in het opmerkingenveld te worden toegelicht. In het e-MJV kan het bedrijf uitgebreid toelichting op de getallen geven, waardoor een beschrijvend deel niet noodzakelijk is.

Wie kan voor een bedrijf aangeven dat gegevens vertrouwelijk moeten worden behandeld en hoe kan dit worden gerealiseerd?

Een bedrijf kan voor het vertrouwelijk behandelen van gegevens buiten het e-MJV om een verzoek indienen bij de beoordelende instantie. Vertrouwelijke behandeling van gegevens is onder bepaalde voorwaarden alleen mogelijk voor bedrijfs- en fabricagegegevens. Meer informatie hierover is te vinden in de Handreiking openbaarheid van milieu-informatie en emissiegegevens.