Specifiek voor E-PRTR-activiteit 5a, hoe interpreteer je de capaciteitsdrempel ' Die 10 ton per dag ontvangen'?

De interpretatie van wat 10 ton per dag is, is binnen de wettelijke mogelijkheden opgerekt. Deze mag als 3.650 ton per jaar worden beschouwd (365 dagen * 10 ton/dag = 3.650 ton per jaar). Het gaat dus bij E-PRTR om bedrijven die in een jaar meer dan 3.650 ton gevaarlijk afval ontvangen.

Waarom moet een bedrijf over afval rapporteren via het Integraal PRTR-verslag als dit ook al via het LMA gebeurt? 

Formeel gezien is er geen dubbele rapportageverplichting voor afvalbedrijven. Bij het LMA wordt er gemeld door de ontvanger van het afval en voor het Integraal PRTR-verslag meldt de ontdoener van het afval:

  • Voor PRTR (het Integraal PRTR-verslag) moeten bedrijven, als zij de drempelwaarden overschrijden, melden hoeveel afval ze afgevoerd en/of geproduceerd hebben, en wat ze met het afval hebben gedaan (afvoer binnen Nederland/buitenland en nuttige toepassing of verwijdering). Het gaat om bedrijven die onder de reikwijdte (Annex I) van de E-PRTR-verordening vallen.
  • Voor LMA geldt dat de gegevens in Amice betrekking hebben op ontvangsten van afvalstoffen. Bij LMA melden de meldingsplichtige afvalverwerkers (afvalvergunning van de provincie) over de afvalstoffen die zij ontvangen waarbij zij in bepaalde gevallen ook de ontdoener melden. Slechts voor die bedrijven die meldingsplichtig zijn (afvalvergunning van de provincie), zijn er ook afgiftemeldingen als de afgegeven afvalstoffen naar niet meldingsplichtige zaken gaan (de afvalketen verlaten). Alleen dan is er een beperkte overlap in rapportageplicht.

Voor afval gelden net als voor emissiestoffen bepaalde drempelwaarden. Wanneer is een bedrijf verplicht afval op te geven in het Integraal PRTR-verslag?

Buiten eventuele verplichtingen die in de vergunning zijn opgenomen bent u als bedrijf verplicht zowel alle gevaarlijk als niet gevaarlijk afvaltransporten op te geven als u òf de drempelwaarde voor gevaarlijk afval (2 ton per jaar) heeft overschreden òf de drempelwaarde voor niet gevaarlijk afval (2.000 ton per jaar) heeft overschreden (zie ook artikel 1b van de Uitvoeringsregeling EG-verordening PRTR en PRTR-protocol). De drempelwaarden voor afval vindt u in de EG-verordening PRTR (artikel 5, eerste lid, onder b).

‘Eigen afval', moet een inrichting ook rapporteren over afval dat niet op eigen terrein is ontstaan? 

Ja, in het Integraal PRTR-verslag moeten alle afvalstoffen welke het terrein van de inrichting verlaten worden gerapporteerd. Daarnaast moet ook over de interne verwerking van afvalstoffen worden gerapporteerd; het gaat dan om zogenaamde eigen afvalstoffen welke het terrein niet verlaten, maar verwerkt worden binnen de eigen inrichting. De volgende twee aspecten zijn hierbij van belang:

  • In het geval van interne verwerking van afval gaat het om het toepassen/verwijderen van afvalstoffen die binnen de eigen inrichting zijn ontstaan; binnen het e-MJV (Integraal PRTR-verslag) moet over interne verwerking worden gerapporteerd bij de volgende verwerkingsmethoden: Inzet als brandstof (R1), Verbranden (D10) en Storten/Lozen.
  • Bij de afvoer van afval van het terrein van de inrichting af, dus voor externe verwerking, gaat het om alle afvalstoffen die het terrein verlaten ongeacht of deze binnen of buiten de inrichting zijn ontstaan.

Moet afval dat niet door de inrichting is geproduceerd ook worden gerapporteerd? 

Ja. Indien afvalstoffen binnen de inrichting aanwezig zijn, zullen ze op enig moment opgeslagen, gesorteerd, afgevoerd of verwerkt worden.  Zie hiervoor bijlage I van de Uitvoeringsregeling EG-verordening PRTR waarin het rapportageformat voor het Integraal PRTR-verslag is vastgelegd (geldend tot en met verslagjaar 2023!). 

Moet ik de afvoer naar een afvalscheidingsinstallatie ook invoeren?

In de module Afvalbeheer in de tabel Afval (EURAL) op het tabblad Afval Details zijn verschillende verwerkingsmethoden opgenomen, waaronder Afvalscheiding (Nuttige toepassing). U kiest deze methode als het afval is afgevoerd naar een afvalscheidingsinstallatie.

De module afval bevat de tabel Gevaarlijk afval buitenland. Wanneer moet ik in deze tabel afval rapporteren en om welk type afval gaat het?

In deze tabel dient u per ontvanger alleen gevaarlijk afval te rapporteren dat rechtstreeks naar het buitenland wordt geëxporteerd. Niet gevaarlijk afval dat naar het buitenland wordt geëxporteerd hoeft in de tabel niet te worden opgenomen. Dit geldt ook voor gevaarlijk afval dat niet (direct) naar het buitenland wordt geëxporteerd. U kunt in de keuzelijst van landen voor het adres van het feitelijk terrein van nuttige toepassing of verwijdering daarom kiezen uit alle landen behalve Nederland. Mocht een land niet voorkomen in de keuzelijst, dan verzoeken we u dit te melden bij de helpdesk.

Waartoe dient het veld Totaal buitenland per EURAL-code in de tabel Afval (EURAL)?

In het veld Totaal buitenland per EURAL-code dient u per EURAL-code van gevaarlijk afval dat rechtstreeks naar het buitenland is geëxporteerd het totaal op te geven. Dit hoeft niet de gehele afvalstroom te beslaan. Het veld wordt gebruikt om het totaal van gevaarlijk afval dat naar het buitenland is geëxporteerd en dat is opgegeven in de tabel Afval (EURAL), te bepalen. Dit totaal wordt weergegeven in het veld Som afvalschermen in de tabel Gevaarlijk afval buitenland. Dit veld en het daarnaast gelegen veld Som huidig scherm worden gebruikt om te controleren of de opgave van gevaarlijk afval buitenland in de tabel Afval (EURAL) en de tabel Gevaarlijk afval buitenland op elkaar zijn afgestemd.

Ik kan het veld Totaal buitenland per EURAL-code niet invullen. Wanneer kan ik dit veld invullen?

Dit veld is alleen invulbaar als het een gevaarlijke afvalstroom betreft en u de daarnaast gelegen indicatie Overbrenging gevaarlijk afval naar het buitenland op Ja zet.

Waarom is de submodule Afvalwaterzuiveringsslib niet meer aanwezig?

Vanwege bezuinigingen is de enquête Afvalwaterzuiveringsslib voor het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) komen te vervallen. Sinds 1 januari 2018 wordt daarom de submodule Afvalwaterzuiveringsslib niet langer meer aangeboden. Sinds verslagjaar 2021 is de submodule ook niet meer zichtbaar in het e-MJV. De desbetreffende gegevens over partijen zuiveringsslib kunt u niet langer meer in het e-MJV rapporteren, ook niet vrijwillig. Wel dienen in de submodule Afval (EURAL) de afgevoerde jaarvrachten van afvalwaterzuiveringsslib van het terrein, indien van toepassing,  net als andere afgevoerde afvalstoffen van het terrein, per EURAL-code te worden meegenomen in de rapportage.