Hoe zit het met het rapporteren van de warmtevracht bij waterlozingen? 

Het rapporteren van warmtevracht (via waterlozing) is onderdeel van het wettelijke rapportageformat van het Integraal PRTR-verslag. Het rapportageformat is vastgelegd in de Uitvoeringsregeling EG-verordening PRTR en PRTR-protocol. Een inrichting die onder de reikwijdte van E-PRTR valt moet haar warmtevracht rapporteren, indien zij op andere gronden verplicht is een Integraal PRTR-verslag op te stellen, én de warmtelozingen verbonden zijn aan de E-PRTR-activiteit(en).

Afvoeren afvalwater per as naar AWZI: is dat afval of afvalwater? 

Bij de overbrenging van afvalwater naar een AWZI is de wijze van transport niet van belang. Dus wanneer afvalwater per as naar een AWZI wordt afgevoerd, om daar te worden behandeld als via het riool aangevoerd afvalwater, wordt het als afvalwater gezien en moet als zodanig worden gerapporteerd. Dit wordt gerapporteerd in de module Waterzuivering buiten de inrichting.

Als een bedrijf water inneemt als proceswater, kan dat water bij inname verontreinigingen bevatten. Hoe ga je om met achtergrondconcentraties in de rapportage?

Hoe je omgaat met deze zogenaamde concentraties is afhankelijk van de plek waar het water wordt ingenomen en weer wordt geloosd, er zijn twee situaties:

  • Als het ingenomen water afkomstig is uit een rivier of meer, en vervolgens weer op hetzelfde meer of dezelfde rivier wordt geloosd, mag de concentratie van vervuilende stoffen bij inname worden afgetrokken van de uitstoot van de inrichting.
  • Wanneer er leidingwater, grondwater of water uit een ander oppervlaktewater (dan waarop geloosd wordt) wordt ingenomen, dat vervolgens op een meer of rivier wordt geloosd, mogen de achtergrondconcentraties niet worden afgetrokken. Ze maken deel uit van de milieubelasting op het ontvangende oppervlaktewater.

Wat te doen als concentraties in de uitstoot onder de detectiegrens liggen? 

Hoe er moet worden omgegaan met concentratiemetingen onder de detectiegrens bij het bepalen van een jaarvracht is beschreven in de Leidraad Milieurapportages.

Wie is de beoordelende instantie voor lozingen die rechtstreeks op de RWZI lozen (dus niet via het riool)?

De waterbeheerder (het waterschap) is de beoordelende instantie voor die lozing. Het volgende geldt namelijk: voor lozingen die rechtstreeks op de RWZI plaatsvinden gelden dezelfde voorwaarden als bij lozen in het vuilwaterriool, met het onderscheid dat hier de beheerder van de RWZI, de waterbeheerder, beoordelende instantie is voor die lozing. Meer informatie hierover vindt u op de website van IPLO, onder Lozen op een zuiveringtechnisch werk.

Moet de waterbalans sluitend zijn?

In de module Lokale thema's komt het onderdeel Watergebruik voor. Hierin wordt de waterbalans weergegeven die niet sluitend hoeft te zijn. De post Verdamping maakt geen deel uit van de waterbalans in het e-MJV.

Waar moeten de hoeveelheden ingenomen en afgevoerd oppervlaktewater en rioolwater worden opgegeven?

Deze dienen te worden gerapporteerd in de relevante watermodules (Oppervlaktewater rijkswater en/of Oppervlaktewater binnenwater en/of Waterzuivering buiten inrichting). Deze hoeveelheden worden automatisch gekopieerd naar de overeenkomstige velden in de submodule Watergebruik in Lokale thema's, waarin de desbetreffende velden niet wijzigbaar zijn. Alleen in de overeenkomstige watermodules kunnen deze gegevens worden gewijzigd.